Stypendia

Stypendia

Od początku istnienia Fundacja stara się wyrównywać szanse na dobrą edukację, prowadząc Fundusz stypendialny. W przypadku problemów finansowych rodziny Fundacja pokrywa opłatę za studia na Uniwersytecie Dzieci w części lub w całości. Stypendium jest przyznawane na podstawie wniosku stypendialnego złożonego przez rodziców. Wspieramy także rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny. Co roku Fundacja przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na stypendia, wspierając w ten sposób ponad 300 dzieci w Polsce.

Stypendia socjalne

 • Kto może otrzymać stypendium socjalne?

  Częściowe lub pełne stypendium socjalne przeznaczone jest dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:

  • — niskimi zarobkami,
  • — bezrobociem,
  • — niepełnosprawnością dziecka lub opiekuna,
  • — wysokimi kosztami leczenia dziecka lub opiekuna.

  Uzasadnieniem wniosku nie są:

  • — umiejętności, zdolności oraz wybitne osiągnięcia dziecka,
  • — dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. basen, balet, j. obcy) i ich koszt,
  • — koszty ponoszone w związku z dojazdem na zajęcia na Uniwersytecie Dzieci.
 • Wymagane dokumenty

  Aby ubiegać się o stypendium dla dziecka, należy:

  • — wypełnić wniosek stypendialny online. W przypadku ubiegania się o stypendium dla więcej niż jednego dziecka, wniosek stypendialny należy wypełnić dla każdego dziecka osobno.

  Termin składania wniosków minął 28 maja (dla Krakowa i Warszawy) oraz 5 czerwca (dla Olsztyna, Wrocławia i Poznania).

 • Termin składania dokumentów

  Fundusz stypendialny na rok 2019/2020 został rozdysponowany. Termin złożenia dokumentów zakończył się 28 maja (dla Krakowa i Warszawy) oraz 5 czerwca (dla Olsztyna, Wrocławia i Poznania).

 • Regulamin programu stypendialnego

  Zasady przyznawania stypendium opisane są w regulaminie.

Stypendia dla rodzin wielodzietnych

 • Kto może otrzymać stypendium?

  W przypadku kiedy na Uniwersytet Dzieci zapisana jest więcej niż dwójka dzieci z rodzeństwa, trzecie i kolejne dziecko, może uczestniczyć w zajęciach bezpłatnie. Taka forma wsparcia jest możliwa wyłącznie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

 • Wymagane dokumenty

  Aby ubiegać się o stypendium dla rodzin wielodzietnych, należy:

  • — przesłać skan Karty Dużej Rodziny dziecka lub dzieci - którym przysługują darmowe studia - na adres mailowy danego ośrodka w wyznaczonym terminie.

  Adresy mailowe dziekanatu dostępne są w zakładce kontakt.

 • Termin składania dokumentów

  Skan Karty Dużej Rodziny dziecka powinien zostać przesłany w terminie:

  • — Kraków, Warszawa do 9 czerwca
  • — Olsztyn, Wrocław i Poznań do 16 czerwca

  Brak nadesłania powyższego dokumentu w terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za studia dzieci (trzecie i kolejne), zgodnie z harmonogramem płatności.

 • Regulamin programu stypendialnego

  Zasady przyznawania stypendium opisane są w regulaminie.