Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
Regulamin studiów stacjonarnych
Regulamin studiów zdalnych
Regulamin kursu fizyki i chemii

I. Postanowienia ogólne.
1. Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387, zwana dalej Organizatorem, realizuje projekty edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży.

2. Niniejszy Regulamin stanowi ogólny warunki umowy zawartej między rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka (dalej odpowiednio jako “Rodzic” lub “Rodzice”, w zależności od kontekstu) a Organizatorem, której przedmiotem jest świadczenie usługi edukacyjnej przez Organizatora na rzecz dziecka w ramach działalności statutowej Organizatora (dalej jako “umowa o kształcenie”).

II. Cele i zadania Uniwersytetu Dzieci oraz program studiów na Uniwersytecie Dzieci.
1. Organizator w ramach Uniwersytetu Dzieci będzie prowadził w roku akademickim 2022/2023 zajęcia - program “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” przeznaczony dla dzieci i młodzieży w grupie wiekowej 6 - 13 lat, którego szczegółowy opis znajduje się w Załączniku do Regulaminu (dalej jako “Program” ). Zajęcia, wykłady i warsztaty
w ramach Programu odbywają się na kierunkach studiów opisanych szczegółowo w Załączniku do Regulaminu (odpowiednio „Kierunek Studiów” lub „Kierunki Studiów”), które dostosowane są do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci i młodzieży.

2. Uczestnikami studiów prowadzonych przez Organizatora w ramach Programu są dzieci i młodzież spełniające wymagania opisane w Regulaminie (dalej odpowiednio jako „Student” lub „Studenci”).

3. Zajęcia w ramach każdego Kierunku Studiów podzielone są na 3 (słownie: trzy) bloki tematyczne, które szczegółowo zostały opisane w Załączniku do Regulaminu (dalej odpowiednio jako “Blok” lub “Bloki”).

4. Zajęcia w ramach Programu odbywają się w soboty (z zastrzeżeniem punktu III ust. 7 Regulaminu),
w formie stacjonarnych zajęć o charakterze warsztatów prowadzonych zarówno w terenie zewnętrznym, tj.
na świeżym powietrzu (dalej jako „Warsztaty Terenowe”), jak i wewnątrz tj. na uczelniach (dalej jako “Warsztaty Wewnętrzne”), zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczącą różnych dziedzin nauki. W ramach Programu Organizator przewiduje zajęcia również w formacie zdalnym (dalej jako “Zajęcia zdalne”), na zasadach i z przyczyn określonych w pkt III ust. 2 i nast. Regulaminu.

5. Program będzie prowadzony odrębnie w trzech miastach/aglomeracjach miejskich, w których działają ośrodki Uniwersytetu Dzieci, a mianowicie: w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz ich okolicach (odpowiednio „Ośrodek” lub „Ośrodki”).

6. Każdy Kierunek Studiów w ramach Programu realizowany jest w cyklu dwuletnim. Studenci mogą rozpocząć naukę w dowolnym roku akademickim w miarę dostępności miejsc. Liczba zajęć określana jest odrębnie dla danego Kierunku Studiów

7. Organizator oświadcza, że jako podmiot wspierający aktywnie ideę wolontariatu, prowadzi zajęcia
w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci również przy wsparciu i współdziałaniu wolontariuszy.

III. Organizacja zajęć w ramach Programu.
1. Organizator komunikuje się z Rodzicami rekrutujących się kandydatów na Studentów (odpowiednio „Kandydat” lub „Kandydaci”) zgodnie z punktem IV Regulaminu, jak również przekazuje wszelkie informacje i szczegóły dotyczące organizacji zajęć w ramach Programu, a także niezbędne materiały edukacyjne i naukowe dla Studentów uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Dzieci, poprzez ich umieszczenie / udostępnienie:
a) bezpośrednio na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci, której jest administratorem, pod adresem: www.uniwersytetdzieci.pl („Serwis Internetowy Organizatora”);
b) w ramach panelu dedykowanego dla danego Rodzica udostępnionego mu po dokonaniu rejestracji
w Serwisie Internetowym Organizatora oraz utworzeniu konta użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego Organizatora („Konto”);
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta;
d) za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta - w bardzo pilnych
i ważnych kwestiach, w tym w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i konieczności niezwłocznego dotarcia do Rodzica/Studenta z daną informacją.

2. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie, mając na uwadze dotychczasowe ograniczenia, nakazy i zakazy na terenie Polski wprowadzone przez organy władzy publicznej, jak również zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Organizator zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa COVID-19, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii oraz ochronę zdrowia
i życia Studentów, wykładowców i wolontariuszy. Wobec powyższego w przypadku nauczania na Uniwersytecie Dzieci w roku akademickim 2022/2023 w trybie Zajęć zdalnych, nauczanie jest zorganizowane w formie wykładów
z wykładowcą, które będą prowadzone w formie zdalnej (on-line) w czasie rzeczywistym oraz w miarę możliwości
w trybie Warsztatów Terenowych.

3. Odbywanie się Zajęć Zdalnych oznacza prowadzenie ich przez Organizatora z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi komunikacji na odległość (komunikatorów internetowych) oferowanych przez podmioty trzecie, umożliwiających prowadzenie rozmów głosowych z widocznym obrazem w czasie rzeczywistym,
w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa rozmów i prywatności uczestników Zajęć Zdalnych (Studentów, wykładowców, wolontariuszy).

4. Zabrania się Rodzicom oraz Studentom rejestrowania Zajęć Zdalnych w całości lub w części,
w jakiejkolwiek formie, a także zapewniania jakimkolwiek osobom trzecim dostępu do Zajęć Zdalnych
w całości lub części oraz umożliwienia im takiego rejestrowania, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie. Niezastosowanie się do powyższego zakazu stanowi rażące naruszenie Regulaminu skutkujące skreśleniem z listy Studentów. Organizator zastrzega, że gdy na skutek niezastosowania się do powyższego zakazu przez Studenta lub Rodziców dojdzie do naruszenia prawa do prywatności pozostałych Studentów lub wykładowcy, jak również ich prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych lub praw, a także danych osobowych, czy też jakichkolwiek praw własności intelektualnych jakiejkolwiek osoby (w tym innego Studenta, prowadzącego zajęcia, wolontariusza itp.), pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Rodzic, który dopuścił do niezastosowania się do powyższego zakazu.

5. Warunkiem uczestniczenia Studentów w Zajęciach Zdalnych jest zapewnienie Studentom przez Rodziców następującego sprzętu informatycznego oraz spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie sprawnego komputera stacjonarnego lub dowolnego urządzenia mobilnego umożliwiającego dostęp do Internetu (laptop, tablet, smartphone);
b) posiadanie sprawnych: myszy komputerowej lub innego manipulatora oraz klawiatury, a także systemu audio;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa;
d) dostęp do Internetu.

Z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, Organizator zaleca, aby podczas uczestniczenia przez Studenta w Zajęciach Zdalnych wykorzystywany przez niego komputer lub urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do Internetu, posiadały zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe.

Organizator zaleca również, aby Rodzic zapewnił Studentowi dodatkowo posiadanie sprawnych kamery komputerowej oraz mikrofonu, celem umożliwienia mu kontaktu wizualnego i głosowego podczas uczestniczenia
w Zajęciach Zdalnych, co jednak z uwagi na zapewnienie poszanowania prywatności Studentów nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku uczestniczenia Studentów w Zajęciach Zdalnych.

6. Studenci są informowani o terminie i miejscu planowanych zajęć z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Konta i drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach Konta. Termin ten może ulec skróceniu w pojedynczych wyjątkowych przypadkach, z uwagi na specyfikę danych zajęć. W takim wyjątkowym przypadku informacja o miejscu zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed zajęciami.

7. W szczególnych przypadkach, w tym w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej, a w szczególności okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną, w tym zagrożenie zachorowania na COVID-19, czy też inne choroby epidemiczne, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany:
a) miejsca i czasu (także na inne dni tygodnia, niż sobota) Warsztatów Terenowych lub Warsztatów Wewnętrznych;
b) programu i tematów Warsztatów Terenowych lub Warsztatów Wewnętrznych, w tym poprzez wprowadzenie zastępczych zajęć o charakterze rekreacyjnym lub sportowym;
c) osoby prowadzącej zajęcia oraz
d) polegającej na odbyciu Warsztatów Terenowych lub Warsztatów Wewnętrznych wyjątkowo w formie Zajęć Zdalnych w sposób opisany w ust. 3 i następnych niniejszego punktu;
- przy czym informacja o powyższym zostanie podana drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta oraz poprzez wiadomość SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta.

8. Szczegółowy harmonogram wszystkich zajęć w ramach każdego Kierunku Studiów, udostępniany jest w Serwisie Internetowym Organizatora począwszy od września 2022 roku. Tematy poszczególnych zajęć dostępne są nie później niż w terminie 3 (trzech) dni przed rozpoczęciem zapisów na kolejny Blok zgodnie z harmonogramem zajęć.

9. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci zamieszczane są w Serwisie Internetowym Organizatora i prezentowane są w postaci krótkiego ich opisu, fotogalerii, mogą być zamieszczane w postaci filmów, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet.

10. Uniwersytet Dzieci zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
a) liczba Studentów, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie osiągnie minimalnej liczby wymaganej do utworzenia grupy zajęciowej,
b) wykładowca odwoła zajęcia,
c) na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,
d) z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.

11. W razie odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w miarę możliwości w późniejszym terminie. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności na skutek siły wyższej, zajęcia te nie zostaną powtórzone.

IV. Zasady rekrutacji Studentów.
1. Rekrutacja Studentów na Uniwersytet Dzieci prowadzona jest w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
Z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego punktu, termin rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 opublikowany zostanie na przełomie kwietnia oraz maja 2022 roku w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji terminu w innym okresie, niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w Serwisie Internetowym Organizatora.

3. Celem zgłoszenia Kandydata należy początkowo dokonać rejestracji w Serwisie Internetowym Organizatora poprzez utworzenie Konta zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Organizatora. Następnie, po uprzednim zalogowaniu się na Konto, należy uzupełnić oraz przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania puli miejsc na danym Kierunku Studiów, zaś w przypadku Kierunków Studiów „Odkrywanie”, „Inspiracje” i „Tematy” również do wyczerpania puli miejsc na danym Kierunku Studiów w danym Ośrodku. Ogólna liczba dostępnych miejsc na danym Kierunku Studiów oraz w danym Ośrodku będzie udostępniona w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/. Utworzenie oraz utrzymanie Konta w ramach Serwisu Internetowego jest niezbędne do uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Dzieci Organizatora,
a zatem jego usunięcie zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Organizatora jest jednoznaczne
z rezygnacją z uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Dzieci, w rozumieniu punktu VII Regulaminu.

4. Mając w szczególności na uwadze punkt II ust. 6 Regulaminu, przy ubieganiu się o miejsce na liście Studentów Uniwersytetu Dzieci pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące naukę, ale również rodzeństwo dotychczasowych studentów, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego punktu.

5. Postanowienia ust. 4 niniejszego punktu dotyczące pierwszeństwa przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie Dzieci nie dotyczy studentów, którzy w poprzednim roku akademickim nie stosowali się do postanowień ówczesnego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci, bądź których Rodzice w poprzednim roku akademickim nie stosowali się do postanowień ówczesnego regulaminu studiów Uniwersytetu Dzieci,
w szczególności zasad obowiązujących na zajęciach. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów
i prawidłowy przebieg zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji studiów przez Studenta, który złamał zasady i postanowienia ówczesnego regulaminu studiów Uniwersytetu Dzieci, bądź którego Rodzice naruszyli postanowienia ówczesnego regulaminu studiów Uniwersytetu Dzieci, niezależnie od tego czy z tych przyczyn został skreślony z listy Studentów czy też nie.

6. Rodzice Kandydatów pozostających pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zapisie, drogą elektroniczną na adres e-mail dziekanatu danego Ośrodka. Z uwagi na fakt,
iż Organizator posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad Studentami oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i sprawny przebieg zajęć, Organizator podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego Kandydata, po uprzednim kontakcie z jego Rodzicami. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Kandydata wymagającego szczególnej opieki w razie uznania, że z uwagi na ograniczone zasoby i możliwości opieki nie będzie miał możliwości zapewnienia mu należytej opieki. Rodzice Studentów mają obowiązek poinformowania Organizatora o zmianie stanu zdrowia Studenta, która w ich ocenie może mieć wpływ na bezpieczeństwa i zdrowie Studenta w okresie realizacji Programu przez Organizatora.

7. Rodzice dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych i terapeutycznych (np. cukrzyca, epilepsja, autyzm, Zespół Aspergera itp.) oraz zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych swojego dziecka. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego punktu poprzedzone jest udzieleniem wyraźnej zgody drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora przez Rodziców.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w ramach Programu jest:
a) zgłoszenie Kandydata przez jego Rodzica poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na studia
w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu;
b) przyjęcie na Uniwersytet Dzieci przez Organizatora potwierdzone drogą mailową, na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta
c) terminowe dokonanie Opłaty Statutowej, o której mowa w punkcie V Regulaminu
d) a dodatkowo w ramach kierunku “Mistrz i Uczeń” wybranie jednej z zaproponowanych przez Organizatora specjalizacji na każdy semestr. Specjalizacja zostanie uruchomiona, gdy zapisze się na nią odpowiednia ilość Studentów.

9. Kandydaci są zapisywani na dany Kierunek Studiów zgodnie ze swoim rocznikiem.

10. Każdy Student otrzymuje identyfikator (uprawniający do uczestniczenia w Warsztatach Terenowych) oraz indeks Uniwersytetu Dzieci, który jest zobowiązany posiadać podczas Warsztatów Terenowych. Organizator zastrzega możliwość wydania indeksów Uniwersytetu Dzieci wyłącznie w formie elektronicznej.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji śródrocznej (na semestr wiosenny) oraz rekrutacji uzupełniającej w trakcie trwania roku akademickiego 2022/2023, w tym w wybranych Ośrodkach. Informacja o dostępności miejsc jest umieszczana w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z zasadami zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje dotyczące harmonogramu wpłat przekazuje Rodzicom dziekanat danego Ośrodka drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta.

V. Opłaty statutowe.
1. Udział w Programie jest odpłatny. Całość wpływów z tytułu uiszczonych za uczestnictwo w Programie opłat w ramach umowy o kształcenie przeznaczona jest w szczególności na koszty związane z organizacją i prowadzeniem Programu, zapewnieniem wykwalifikowanej kadry wykładowców, zakupem zbioru materiałów edukacyjnych dla Studentów (dalej jako “Pudełko edukacyjnego”) przed rozpoczęciem roku akademickiego, oraz na pozostałą działalność statutową Organizatora.

2. Wysokość opłaty za studia („Opłata Statutowa”) w roku akademickim 2022/2023 w danym Ośrodku, termin wpłaty a także aktualny rachunek bankowy Organizatora, każdorazowo ogłaszane są w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z uruchomieniem rekrutacji oraz są dostępne tutaj. Opłata Statutowa składa się z dwóch części - wpisowego na pokrycie kosztów organizacji Programu, w tym w szczególności rezerwację obiektów na potrzeby odbycia zajęć, zakupu i przekazania materiałów edukacyjnych dla Studenta, w tym Pudełka edukacyjnego, stworzenie bazy danych Studenta w systemie informatycznym Organizatora i stworzenie dokumentacji Studenta w formie papierowej i elektronicznej (dzienniki/listy obecności) oraz drugiej pozostałej części opłaty za realizację Programu (czesne). Opłata Statutowa może zostać uiszczona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach (wpisowe i czesne), według wyboru Rodzica, zgodnie z informacją zamieszczoną w Serwisie Internetowym Organizatora.

3. Rodzice zobowiązują się do terminowego uiszczenia Opłaty Statutowej na rzecz Organizatora. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania przelewu na rachunku bankowym Organizatora. Brak uiszczenia Opłaty Statutowej w terminie upoważnia Organizatora do skreślenia Studenta z listy Studentów Uniwersytetu Dzieci oraz dochodzenia należnych odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Rodzice, którzy nie są w stanie wnieść pełnej Opłaty Statutowej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne dla Studenta. Warunki ubiegania się o stypendium zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Programu Stypendialnego, którego pełna treść znajduje się w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/regulamin-programu-stypendialnego .

5. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego stypendium. W szczególności, stypendium może zostać cofnięte w przypadku odnotowania więcej niż trzech nieobecności Studenta na zajęciach w semestrze oraz nieprzestrzegania obowiązujących zasad opisanych w Regulaminie.

6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie zastrzegają inaczej dla konkretnych przypadków i okoliczności, Organizator nie zwraca wniesionej Opłaty Statutowej za zajęcia, w których Student nie wziął udziału, bez względu na przyczynę takiej nieobecności.

7. W ramach Opłaty Statutowej Organizator zapewnia Studentom ewentualne bilety lub wejściówki do miejsc (parków, ogrodów itp.), w których odbywają się Warsztaty Terenowe, o ile wejście do tych miejsc lub korzystanie z atrakcji znajdujących się w takich miejscach jest odpłatne.

8. Dostarczenie Studentowi Pudełek edukacyjnych lub innych materiałów na adres do doręczeń na terytorium Polski podany przez Rodzica w ramach Konta, odbywa się w ramach Opłaty Statutowej, czyli bez ponoszenia dodatkowych opłat za przesyłkę. Organizator ponosi koszt dostarczenia Pudełka edukacyjnego wyłącznie na terenie Polski. W przypadku podania adresu do doręczeń poza terytorium Polski, bądź powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów w razie nieodebrania przesyłki w terminie, niepodjęcie jej z miejsca pozostawienia po bezskutecznym doręczeniu oraz awizowaniu itp., wszelkie takie dodatkowe koszty pozostają wyłącznie po stronie Rodziców.

9. Jeśli Student zgubi lub utraci indeks lub identyfikator, o których mowa w punkcie IV ust. 10 Regulaminu, wydawany jest mu duplikat po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł (dziesięciu złotych) za jeden zgubiony lub utracony dokument, na rachunek bankowy Organizatora (dotyczy indeksów
w formie papierowej, a nie elektronicznej).

VI. Zgłoszenie udziału w zajęciach, zasady obowiązujące na zajęciach.
1. Aby Student mógł uczestniczyć w zajęciach na danym Kierunku Studiów musi zostać na te zajęcia zapisany poprzez Konto. Tylko Studenci zapisani na listach obecności na dane zajęcia i konkretną godzinę mogą wziąć udział w tych zajęciach, niezależnie od liczby ewentualnych wolnych miejsc. Osoby trzecie nie będące Studentami Uniwersytetu Dzieci (rodzeństwo, znajomi itp.) oraz te nieposiadające identyfikatora Studenta (w przypadku Warsztatów Terenowych) nie są uprawnione do udziału
w zajęciach.

2. O uruchomieniu zapisów na zajęcia, Rodzic zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres
e-mail Rodzica podany w ramach Konta, na dziesięć dni przed ich uruchomieniem. Organizator, przed rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023, zobowiązuje się udostępnić roczny harmonogram zapisów na zajęcia.

3. Student może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie na swoim Kierunku Studiów, zaś w przypadku Warsztatów Terenowych na Kierunkach Studiów „Odkrywanie”, „Inspiracje”, „Tematy” i “Mistrz i Uczeń” ponadto wyłącznie
w ramach tego Ośrodka, w ramach którego został zapisany na te Warsztaty Terenowe.

4. Organizator informuje, iż zapis Studenta na zajęcia możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Konta lub,
w wyjątkowych sytuacjach, przez kontakt telefoniczny z dziekanatem właściwego Ośrodka, najpóźniej do piątku (lub innego dnia poprzedzającego bezpośrednio zajęcia) przed zajęciami do godz. 10:00 rano. Prowadzący ani wolontariusz nie mają prawa podjęcia decyzji o dopuszczeniu niezapisanych Studentów ani osób trzecich do zajęć, jak też nie mają prawa dopisania Studentów wcześniej zapisanych do listy obecności.

5. Każdy Student/Rodzic otrzymuje przypomnienie o zaplanowanych na najbliższą sobotę (lub inny dzień,
w przypadkach wskazanych w Regulaminie) zajęciach drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany
w ramach Konta.

6. Łączna liczba miejsc na Warsztatach Terenowych z danego Bloku jest taka sama, jak liczba Studentów danego Kierunku Studiów. Liczba osób biorących udział w zajęciach w danej grupie zajęciowej jest ograniczona, dlatego
o udziale w niej decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Z uwagi na fakt, iż ewentualne Zajęcia Zdalne odbywają się tylko w jednym terminie wspólnie dla wszystkich Ośrodków, nie ma możliwości ich odrobienia. W przypadku nieobecności Studenta na Zajęciach Zdalnych, Organizator nie zapewnia miejsca na takich Zajęciach Zdalnych w innych terminach, jak również nie zwraca proporcjonalnej części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego)
w związku z taką nieobecnością, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących wypowiedzenia umowy
o kształcenie.

8. Odrabianie zajęć możliwe jest jedynie w odniesieniu do Warsztatów Terenowych, wyłącznie w przypadku znalezienia przez dziekanat danego Ośrodka wolnych miejsc w innej grupie zajęciowej odbywającej Warsztaty Terenowe, po uprzednim kontakcie Rodzica z dziekanatem danego Ośrodka.

9. Studenci zobowiązani są przybyć na wszystkie zajęcia w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci,
w tym również na Zajęcia Zdalne, na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, Organizatora
i wolontariuszy, w tym w szczególności przyjętych przez prowadzącego zasad zachowania się w trakcie uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, np. w postaci przedstawionej Studentom przez prowadzącego lub wolontariusza „netykiety”.

10. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia, w tym niedopuszczenia (zablokowania) na Zajęcia Zdalne, Studentów spóźnionych.

11. Organizator zaleca, aby Studenci podczas uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych przez cały czas ich trwania mieli włączoną kamerę komputerową oraz mikrofon (za wyjątkiem tych części Zajęć Zdalnych, w których byliby poproszeni przez prowadzącego o czasowe wyłączenie mikrofonu), celem umożliwienia Studentowi nawiązania relacji poprzez kontakt wizualny i głosowy z prowadzącym, wolontariuszami, jak również pozostałymi Studentami uczestniczącymi w tych samych Zajęciach Zdalnych. Organizator wskazuje, zaś Rodzic przyjmuje do wiadomości, że celem ewentualnego zmniejszenia ingerencji w sferę prywatności Studenta/Rodzica, zastosowanie się do powyższego zalecenia może się odbywać
z wykorzystaniem powszechnie dostępnych funkcjonalności „rozmycia tła”, czy też wstawienia „sztucznego tła”,
z zachowaniem zasad przedstawionych w tym zakresie przez prowadzącego.

12. Każdy Student ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, uzyskania informacji dotyczących organizacji Programu, korzystania z materiałów udostępnianych przez Organizatora,
a każdy Rodzic ma prawo zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag dotyczących przebiegu Programu. Organizator zobowiązuje się ponadto do zapewnienia opieki podczas trwania Warsztatów Terenowych. Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia Warsztatów Terenowych lub Warsztatów Wewnętrznych przez prowadzącego.

13. W czasie trwania Warsztatów Terenowych lub Warsztatów Wewnętrznych Studenci nie mogą samowolnie opuszczać miejsca, w którym odbywają się te Warsztaty.

14. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia punktualnego dowozu oraz odbioru Studentów uczestniczących
w Warsztatach Terenowych, do i z uzgodnionego wcześniej miejsca, we własnym zakresie oraz wyłącznie na własny koszt. Z uwagi na wiek Studentów uczestniczących w Warsztatach Terenowych, Organizator nie przewiduje możliwości ich samodzielnego powrotu po zakończeniu zajęć na podstawie upoważnienia Rodziców, jednakże w wyjątkowych przypadkach wykładowca może zezwolić na samodzielny powrót Studentom na Kierunku Studiów „Tematy” (dzieci w wieku 10-11 lat), pod warunkiem dostarczonego uprzednio pisemnego upoważnienia Rodziców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Warsztatów Terenowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za Studentów pozostawionych bez opieki przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Warsztatów Terenowych.

15. Każdy Student ma obowiązek znać postanowienia Regulaminu i ich przestrzegać, aktywnie uczestniczyć
w zajęciach, co w szczególności oznacza słuchanie prowadzącego i stosowanie się do jego zaleceń, dbać
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Studentów, przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do pozostałych Uczestników. W przypadku niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez Studenta zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym w szczególności przyjętych przez prowadzącego zasad zachowania się
w trakcie uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, np. w postaci przedstawionej Studentom przez prowadzącego lub wolontariusza „netykiety”, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy Studentów.

16. W szczególnych wypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci osoby, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu Dzieci. Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane w Serwisie Internetowym Organizatora.

17. Studenci oraz ich Rodzice zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące zajęć, na które uczęszczają Studenci, zamieszczane przez Organizatora w Serwisie Internetowym Organizatora, jak również przesyłane do nich w formie wiadomości mailowych na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta i stosować się do nich.

18. Rodzice zobowiązują się do wskazania w ramach Konta adresu do doręczeń dla Pudełek edukacyjnych, jak również do odebrania Pudełek edukacyjnych przesłanych przez Organizatora w terminie umożliwiających ich dzieciom (Studentom) terminowe uczestniczenie w zajęciach. Niezwłocznie po odebraniu Pudełka edukacyjnego Rodzic powinien sprawdzić kompletność Pudełka edukacyjnego zgodnie z dołączoną do niego listą elementów, jak również brak uszkodzeń tych elementów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przesyłce, należy je niezwłocznie zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: sekretariat@ud.edu.pl wraz z przesłaniem fotografii dokumentujących nieprawidłowości, nie później niż w terminie (7 dni) dni przed planowanym terminem danych zajęć warsztatowych zdalnych (on-line). Wówczas Organizator podejmie starania celem niezwłocznego dosłania prawidłowego i kompletnego Pudełka edukacyjnego.

19. Ponadto, w razie pojawienia się ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem zagrożenia zachorowania na COVID-19, inne choroby epidemiczne, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii itp., w tym również zaleceń wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne uprawnione organy władzy publicznej, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Rodzicom
i Studentom wytycznych oraz zasad w zakresie wymagań i obowiązków sanitarnych (noszenie zakrycia twarzy, czy korzystanie ze środków odkażających dłonie w trakcie Warsztatów Terenowych i Warsztatów Wewnętrznych itp.) podczas oraz w z związku z uczestniczeniem w zajęciach w ramach Programu. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania tych wytycznych i wymagań.

VII. Rozwiązanie umowy.
1. Rodzic ma prawo odstąpienia od umowy o kształcenie zawartej z Organizatorem przed rozpoczęciem jej realizacji, a także ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach przez Studenta na zasadach określonych poniżej.

2. Rodzic, będąc konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy
o kształcenie, bez konieczności podania przyczyny, w terminie (14) dni od daty jej zawarcia. W celu dokonania odstąpienia Rodzic przesyła Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu umowy pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu do umowy Organizator zamieszcza pod następującym linkiem: WZÓR
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, przy czym Rodzic nie ma obowiązku korzystania z tego wzoru. Jeżeli przed dokonaniem odstąpienia została wpłacona Opłata Statutowa lub jedynie jej pierwsza rata (wpisowe), to wówczas Organizator zwraca wpłacone środki w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na wskazane przez Rodzica konto bankowe.

3. Ponadto Rodzic może zrezygnować z uczestniczenia przez Studenta w zajęciach w ramach Programu
w dowolnym późniejszym terminie niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu w drodze wypowiedzenia umowy
o kształcenie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Rezygnacja
z dalszego kształcenia Studenta u Organizatora przez Rodzica jest każdorazowo równoznaczna z wypowiedzeniem umowy z zachowaniem ww. okresu wypowiedzenia.

4. Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę o kształcenie w ramach Programu z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo skreślenie Studenta z listy studentów w przypadku naruszenia warunków Regulaminu, co równoznaczne jest
z wypowiedzeniem umowy usługi edukacyjnej ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy o kształcenie w ramach Programu:
a) w okresie wypowiedzenia umowa wiąże strony, które zobowiązane są do wzajemnych świadczeń
z niej wynikających,
b) jeżeli Rodzic dokonał zapłaty pełnej Opłaty Statutowej, wówczas Student będzie uprawniony do korzystania
z zajęć w okresie wypowiedzenia wskazanym w ust. 5 niniejszego punktu, chyba że Organizator skreślił Studenta
z listy studentów z powodu naruszenia warunków Regulaminu, wówczas Student nie jest uprawniony do korzystania z zajęć w okresie wypowiedzenia. Organizator w obu wypadkach dokona zwrotu proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) określonej przez Organizatora.
c) jeżeli Rodzic dokonał zapłaty jedynie pierwszej raty (wpisowego) na poczet Opłaty Statutowej, to wówczas Student nie będzie uprawniony do dalszego udziału w kolejnych zajęciach w okresie wypowiedzenia, chyba że Rodzic zdecyduje o wzięciu udziału Studenta w takich zajęciach - w takim wypadku Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) określonej przez Organizatora.
d) jeżeli natomiast Rodzic nie dokonał jeszcze zapłaty pierwszej raty (wpisowego), ani drugiej raty Opłaty statutowej (czesnego), to wówczas Student nie będzie uprawniony do udziału w zajęciach
w okresie wypowiedzenia, a Rodzic nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty Opłaty Statutowej
w jakiejkolwiek części, chyba że Rodzic zdecyduje o wzięciu udziału w zajęciach przez Studenta w okresie wypowiedzenia. W takim wypadku Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia pierwszej raty (wpisowego) na poczet Opłaty Statutowej oraz proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego).

6. Zwrot proporcjonalnej części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) nastąpi przelewem
w terminie 14 (czternastu) dni od daty wypowiedzenia umowy o kształcenie na wskazane przez Rodzica konto bankowe.

7. Celem złożenia rezygnacji (wypowiedzenia umowy), Rodzic przesyła Organizatorowi oświadczenie
o rezygnacji pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków.

VIII. Prawa własności intelektualnej.
1. Wszelkie materiały edukacyjne i naukowe udostępniane Studentom i Rodzicom przez Organizatora na potrzeby uczestniczenia w zajęciach w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci, w tym również zawartość Pudełka edukacyjnego oraz jego poszczególne elementy, niezależnie od sposobu takiego udostępnienia oraz formy (nośnika) ich utrwalenia (materiały papierowe, elektroniczne, e-booki, prezentacje on-line, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, zdjęcia, tutoriale itp.) („Materiały”), jak również wszelkie treści oraz wygląd Serwisu Internetowego Organizatora, w tym teksty, zestawienia, koncepcje, programy i metodologia nauczania, opisy, fotogalerie
i poszczególne fotografie, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki itp. zawarte w Serwisie Internetowym Organizatora, jak również układ Serwisu Internetowego Organizatora jako całości oraz jego poszczególnych części („Treści”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Organizatora, w tym logo i znak towarowy „Uniwersytet Dzieci” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Organizatora lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

2. Materiały, Treści, ani Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone / kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny
z postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Internetowego Organizatora i niezwiązany z realizacją Programu przez Studenta. Udostępnienie Materiałów, Treści lub Znaków Studentowi lub Rodzicowi nie stanowi udzielenia licencji, ani przeniesienia praw upoważniających do korzystania, ani rozporządzania nimi.

IX. Procedura reklamacyjna oraz rozwiązywanie sporów.
1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Dzieci należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Organizatora: sekretariat@ud.edu.pl .Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego punktu.

2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny podany przez Rodzica podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego lub inny adres podany w reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 1 niniejszego punktu
w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody
z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.) Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Kandydata / Studenta lub jego Rodzica dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Kandydata / Studenta lub jego Rodzica każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

4. W razie braku porozumienia pomiędzy Organizatorem a Kandydatem / Studentem / Rodzicem, wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygać będą właściwe rzeczowo i miejscowo Sądy powszechne, według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla spraw związanych z Regulaminem, jest prawo polskie.

5. Organizator informuje, że w konsumentom w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługują uprawnienia do pozasądowego rozwiązania sporów z Organizatorem. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).

6. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu; (ii) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Organizatorem; (iii) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Organizator wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

X. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, Studentów i Rodziców.
1. Organizator informuje, iż administratorem w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”) - w odniesieniu do danych osobowych Kandydatów, Studentów oraz ich Rodziców jest Organizator, czyli Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą
w Krakowie adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387 („Administrator”).

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kandydatów, Studentów oraz ich Rodziców przez Administratora, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące im w związku z przetwarzaniem przez ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności i Plików Cookie dostępnej na stronie: https://uniwersytetdzieci.pl/polityka-prywatnosci .

XI. Postanowienia końcowe.
1. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci oznacza, iż Student oraz jego Rodzice akceptują również wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć, na które uczęszcza Student, pojawiające się w Serwisie Internetowym Organizatora oraz w wiadomościach elektronicznych przesyłanych do Rodziców na adres e-mail podany w ramach Konta. Organizator zapewnia również, że takie informacje nie będą stanowiły zmiany zasad Regulaminu, a jedynie doprecyzowanie szczegółów organizacyjnych w zakresie prowadzonych zajęć.

2. Wypełnienie i przesłanie przez Rodziców formularza rejestracji wraz z zaznaczeniem odpowiedniego checkbox’u pod tym formularzem rejestracji, oznacza:
a) potwierdzenie znajomości treści Regulaminu oraz jego akceptację, a tym samym wyrażenia woli zawarcie umowy o kształcenie w ramach Programu przez Organizatora, a także
b) zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

3. Z chwilą otrzymania przez Rodzica potwierdzenia przyjęcia Kandydata na Program dochodzi do zawarcia umowy o kształcenie w ramach Programu przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie i za wynagrodzeniem (Opłatą Statutową) określoną w Systemie Internetowym Organizatora. Umowa zostaje zawarta na czas określony - czas realizacji Programu.

4. Każdy z Rodziców oświadcza, że jest uprawniony do sprawowania opieki nad Studentem, a władza rodzicielska nie została ograniczona, ani nie został jej pozbawiony. Rodzice oświadczają, że każdy z nich może samodzielnie składać wszystkie oświadczenia dotyczące umowy o kształcenie i jej wykonania.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Studenta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Studenta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Studenta wirusami. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zapewnienia Studentom odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu na czas prowadzenia Zajęć Zdalnych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niezastosowania się do zaleceń Organizatora zawartych w Regulaminie.

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Studentów, co ogłaszać będzie każdorazowo w Serwisie Internetowym Organizatora. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie pojawienia się ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem zagrożenia zachorowania na COVID-19, inne choroby epidemiczne, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii itp., w tym również zaleceń wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne uprawnione organy władzy publicznej, o ile będą one wpływały na sposób organizacji i prowadzenia zajęć dla Studentów, w tym w szczególności gdy będą one uniemożliwiały prowadzenie Warsztatów Terenowych dla Studentów w młodszej grupie wiekowej 6 - 11 lat. W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, Studentowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach ze skutkiem natychmiastowym oraz proporcjonalny zwrot drugiej części uiszczonej Opłaty Statutowej na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Regulamin podlega prawu polskiemu. Ponadto żadne z postanowień Regulaminu nie prowadzi do pozbawienia konsumenta lub odpowiednio przedsiębiorcy na prawach konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2022 roku.
Załącznik do Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci - studia stacjonarne
I. Program “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” (dla grupy wiekowej 6-13 lat):

I.1. W Programie prowadzone są następujące Kierunki Studiów dostosowane do wieku Studentów:
a) „Odkrywanie” (grupa wiekowa - dzieci w wieku 6 - 7 lat);
b) „Inspiracje” (grupa wiekowa - dzieci w wieku 8 - 9 lat);
c) „Tematy” (grupa wiekowa - dzieci w wieku 10 - 11 lat);
d) “Mistrz i Uczeń” (grupa wiekowa - dzieci w wieku 12 - 13 lat).

I.2. Kierunki Studiów Odkrywanie, Inspiracje, Tematy są podzielone na 3 Bloki:
a) Blok I: „Człowiek” - obejmujący 2 wykłady zdalne (on-line) oraz 5 Warsztatów Terenowych lub na uczelni
b) Blok II: “Świat” - obejmujący 2 wykłady zdalne (on-line) oraz 5 Warsztatów Terenowych lub na uczelni *
c) Blok III: „Przyroda” - obejmujący 2 wykłady zdalne (on-line) oraz 5 Warsztatów Terenowych lub na uczelni

* Jeśli warunki epidemiczne nie zezwolą na przeprowadzenie warsztatów na uczelniach oraz w terenie - zostanie zrealizowany II Blok Zajęć “Węglowodany” w formie zdalnej. Obejmował on będzie 2 wykłady zdalne oraz 5 zajęć warsztatowych zdalnych (on-line) z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego.

Informacja na temat formy realizacji II Bloku zostanie przekazana na początku października.

I.3. Kierunek Studiów Mistrz i Uczeń jest podzielony na 2 bloki. W każdym bloku student uczestniczy w stacjonarnych zajęciach z wybranej przez siebie specjalizacji oraz wykładach zdalnych w czasie rzeczywistym.

I.4. Warsztaty Terenowe* w ramach bloków „Człowiek” i „Przyroda” będą się odbywały:
a) w grupach obejmujących maksymalnie 15 Studentów;
b) odrębnie dla każdego Ośrodka (Warszawa, Kraków, Wrocław);
c) stacjonarnie w różnorodnych miejscach wiedzy zlokalizowanych na terenach zewnętrznych, czyli na świeżym powietrzu (nie w budynkach), takich jak np. parki, skwery, lasy, ogrody botaniczne, ogrody doświadczeń, place, dziedzińce uczelni i firm itp. oraz salach***

Zajęcia z każdego Bloku odbędą się w formie stacjonarnej - Warsztatów Terenowych i Warsztatów Wewnętrznych, a jeśli warunki epidemiczne oraz władze uczelni (rektorzy, dziekani) z którymi Uniwersytet Dzieci współpracuje wyrażą zgodę, to zajęcia z II Bloku zostaną przeprowadzone stacjonarnie w formie Warsztatów Wewnętrznych**. Jeśli natomiast sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, II Blok będzie przeprowadzony w formie zdalnej (on-line) z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego przesłanego uprzednio Studentowi przez Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską.

Informacja na temat formy realizacji II Bloku zostanie przekazana Rodzicom na początku października:
a) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta;
b) za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta;

* Jeśli warunki epidemiczne oraz władze uczelni (rektorzy, dziekani) z którymi współpracujemy zezwolą na organizowanie zajęć w salach uczelnianych - zajęcia z I i II Bloku będą organizowane w salach, bez względu na panujące warunki atmosferyczne, jednakże z zastrzeżeniem możliwości odwołania Warsztatów Terenowych z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu Studentów, prowadzących i wolontariuszy.

** Pod warunkiem braku wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z sytuacją epidemiczną, w tym wystąpieniem zagrożenia zachorowania na COVID-19, inne choroby epidemiczne, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii itp., w tym również z zaleceniami wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne uprawnione organy władzy publicznej, skutkujących brakiem możliwości lub znacznym utrudnieniem prowadzenia przez Organizatora Warsztatów Terenowych w formie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

*** Jeśli warunki epidemiczne oraz władze uczelni (rektorzy, dziekani) z którymi współpracujemy zezwolą na organizowanie zajęć w salach uczelnianych - zajęcia będą organizowane w salach uczelnianych.

I.5. Zdalne (on-line) wykłady, spotkania z naukowcem w ramach każdego Kierunku Studiów będą się odbywały w czasie rzeczywistym.

I. Postanowienia ogólne.
1. Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387, zwana dalej Organizatorem, realizuje projekty edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży.

2. Niniejszy Regulamin stanowi ogólny warunki umowy zawartej między rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka (dalej odpowiednio jako “Rodzic” lub “Rodzice”, w zależności od kontekstu) a Organizatorem, której przedmiotem jest świadczenie zdalnej usługi edukacyjnej przez Organizatora na rzecz dziecka w ramach działalności statutowej Organizatora (dalej jako “umowa o kształcenie”).

II. Cele i zadania Uniwersytetu Dzieci oraz program studiów zdalnych na Uniwersytecie Dzieci.
1. Organizator w ramach Uniwersytetu Dzieci będzie prowadził w roku akademickim 2022/2023 Program “Uniwersytet Dzieci - studia zdalne” przeznaczony dla dzieci w grupie wiekowej 6 - 16 lat, którego szczegółowy opis znajduje się w Załączniku do Regulaminu (odpowiednio “Program” lub “Programy”). Zajęcia, wykłady i warsztaty w ramach Programu odbywają się na kierunkach studiów opisanych szczegółowo w Załączniku do Regulaminu (odpowiednio „Kierunek Studiów” lub „Kierunki Studiów”), które dostosowane są do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci i młodzieży.

2. Uczestnikami studiów prowadzonych przez Organizatora w ramach każdego Programu są dzieci i młodzież spełniające wymagania opisane w Regulaminie (dalej odpowiednio „Student” lub „Studenci”).

3. Zajęcia w ramach Programu odbywają się w soboty (z zastrzeżeniem punktu III ust. 6 Regulaminu), w formie zajęć zdalnych (on-line) odbywających się w czasie rzeczywistym za pomocą środków porozumienia się na odległość, zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki (dalej jako “Zajęcia Zdalne”).

4. Program podzielony jest na pięć Kierunków Studiów dostosowanych do wieku dzieci:
a) Odkrywanie (6-7 lat)
b) Inspiracje (8-9 lat)
c) Tematy (10-11 lat)
d) Mistrz i Uczeń (12-13 lat)
e) Nauka do kwadratu (14–16 lat)

5. Organizator przewiduje dla kierunku: Odkrywanie, Inspiracje i Tematy zajęcia warsztatowe zdalne (on-line) z wykorzystaniem udostępnionych Studentowi wspomagających materiałów edukacyjnych (dalej jako “Pudełko edukacyjne”) przesłanego uprzednio Studentowi przez Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską. Organizator ponosi koszt dostarczenia Pudełka edukacyjnego wyłącznie na terenie Polski.

6. Program każdego Kierunku Studiów realizowany jest w cyklu dwuletnim, za wyjątkiem Kierunku Studiów “Nauka do Kwadratu”, który jest realizowany w cyklu trzyletnim. Studenci mogą rozpocząć naukę w dowolnym roku akademickim w miarę dostępności miejsc. Liczba zajęć określana jest odrębnie dla danego Kierunku Studiów

7. Organizator oświadcza, że jako podmiot wspierający aktywnie ideę wolontariatu, prowadzi zajęcia w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci również przy wsparciu i współdziałaniu wolontariuszy.

III. Organizacja zajęć w ramach Programu
1. Organizator komunikuje się z Rodzicami rekrutujących się kandydatów na Studentów (odpowiednio „Kandydat” lub „Kandydaci”) zgodnie z punktem IV Regulaminu, jak również przekazuje wszelkie informacje i szczegóły dotyczące organizacji zajęć w ramach Programu, a także niezbędne materiały edukacyjne i naukowe dla Studentów uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Dzieci, poprzez ich umieszczenie / udostępnienie:
a) bezpośrednio na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci, której jest administratorem, pod adresem: www.uniwersytetdzieci.pl („Serwis Internetowy Organizatora”);
b) w ramach panelu dedykowanego dla danego Rodzica udostępnionego mu po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym Organizatora oraz utworzeniu konta użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego Organizatora („Konto”);
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta;
d) za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta - w bardzo pilnych i ważnych kwestiach, w tym w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i konieczności niezwłocznego dotarcia do Rodzica/Studenta z daną informacją.

2. Odbywanie się Zajęć Zdalnych oznacza prowadzenie ich przez Organizatora z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi komunikacji na odległość (komunikatorów internetowych) oferowanych przez podmioty trzecie, umożliwiających prowadzenie rozmów głosowych z widocznym obrazem w czasie rzeczywistym, w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa rozmów i prywatności uczestników Zajęć Zdalnych (Studentów, wykładowców, wolontariuszy).

3. Organizator oświadcza, że Zajęcia Zdalne nie będą rejestrowane przez Organizatora. Ponadto zabrania się Rodzicom oraz Studentom rejestrowania Zajęć Zdalnych w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, a także zapewniania jakimkolwiek osobom trzecim dostępu do Zajęć Zdalnych w całości lub części oraz umożliwienia im takiego rejestrowania, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie. Niezastosowanie się do powyższego zakazu stanowi rażące naruszenie Regulaminu skutkujące skreśleniem z listy Studentów. Organizator zastrzega, że gdy na skutek niezastosowania się do powyższego zakazu przez Studenta lub Rodziców dojdzie do naruszenia prawa do prywatności pozostałych Studentów lub wykładowcy, jak również ich prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych lub praw, a także danych osobowych, czy też jakichkolwiek praw własności intelektualnych jakiejkolwiek osoby (w tym innego Studenta, prowadzącego zajęcia, wolontariusza itp.), pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Rodzic, który dopuścił do niezastosowania się do powyższego zakazu.

4. Wobec ust. 2 niniejszego punktu, Organizator informuje, że warunkiem uczestniczenia Studentów w Zajęciach Zdalnych jest zapewnienie Studentom przez Rodziców następującego sprzętu IT oraz spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie sprawnego komputera stacjonarnego lub dowolnego urządzenia mobilnego umożliwiającego dostęp do Internetu (laptop, tablet, smartphone);
b) posiadanie sprawnych: myszy komputerowej lub innego manipulatora oraz klawiatury, a także systemu audio;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa;
d) dostęp do Internetu.

Z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, Organizator zaleca, aby podczas uczestniczenia przez Studenta w Zajęciach Zdalnych wykorzystywany przez niego komputer lub urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do Internetu, posiadały zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe. Ponadto, Organizator zaleca również, aby Rodzic zapewnił Studentowi dodatkowo posiadanie sprawnych kamery komputerowej oraz mikrofonu, celem umożliwienia mu kontaktu wizualnego i głosowego podczas uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, co jednak z uwagi na zapewnienie możliwości poszanowania prywatności Studentów nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku uczestniczenia Studentów w Zajęciach Zdalnych.

5. Studenci są informowani o terminie planowanych zajęć z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Konta. Termin ten może ulec skróceniu w pojedynczych przypadkach, z uwagi na specyfikę danych zajęć.

6. W szczególnych przypadkach, w tym w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej, a w szczególności okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną, w tym zagrożenie zachorowania na COVID-19, czy też inne choroby epidemiczne, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany:
a) czasu (także na inne dni tygodnia, niż sobota) Zajęć Zdalnych;
b) osoby prowadzącej Zajęć Zdalnych;
przy czym informacja o powyższym zostanie podana drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta oraz poprzez wiadomość SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta.

7. Szczegółowy harmonogram wszystkich zajęć w ramach Programu i każdego Kierunku Studiów, udostępniany jest w Serwisie Internetowym Organizatora począwszy od września 2022 roku. Tematy poszczególnych zajęć dostępne są nie później niż w terminie 3 (trzech) dni przed rozpoczęciem zapisów na kolejny blok tematyczny zgodnie
z harmonogramem zajęć.

8. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci zamieszczane są w Serwisie Internetowym Organizatora i prezentowane są w postaci krótkiego ich opisu, fotogalerii, mogą być zamieszczane w postaci filmów, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet.

IV. Zasady rekrutacji Studentów.
1. Rekrutacja Studentów na Uniwersytet Dzieci prowadzona jest w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego punktu, termin rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 opublikowany zostanie na przełomie kwietnia oraz maja 2022 roku w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji terminu w innym okresie, niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w Serwisie Internetowym Organizatora.

3. Celem zgłoszenia Kandydata należy początkowo dokonać rejestracji w Serwisie Internetowym Organizatora poprzez utworzenie Konta zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Organizatora. Następnie, po uprzednim zalogowaniu się na Konto, należy uzupełnić oraz przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania puli miejsc na danym Kierunku Studiów. Ogólna liczba dostępnych miejsc na danym Kierunku Studiów będzie udostępniona w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/ . Utworzenie oraz utrzymanie Konta w ramach Serwisu Internetowego jest niezbędne do uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Dzieci Organizatora, a zatem jego usunięcie zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Organizatora jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Dzieci, w rozumieniu punktu VII Regulaminu.

4. Mając w szczególności na uwadze punkt II ust. 6 Regulaminu, przy ubieganiu się o miejsce na liście Studentów Uniwersytetu Dzieci pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące naukę, ale również rodzeństwo dotychczasowych studentów, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego punktu.

5. Postanowienia ust. 4 niniejszego punktu dotyczące pierwszeństwa przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie Dzieci nie dotyczy studentów, którzy w poprzednim roku akademickim nie stosowali się do postanowień ówczesnego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci, bądź których Rodzice w poprzednim roku akademickim nie stosowali się do postanowień ówczesnego regulaminu studiów Uniwersytetu Dzieci, w szczególności zasad obowiązujących na zajęciach. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i prawidłowy przebieg zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji studiów przez Studenta, który złamał zasady i postanowienia ówczesnego regulaminu studiów Uniwersytetu Dzieci, bądź którego Rodzice naruszyli postanowienia ówczesnego regulaminu studiów Uniwersytetu Dzieci, niezależnie od tego czy z tych przyczyn został skreślony z listy Studentów czy też nie.

6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w ramach Programu jest:
a) zgłoszenie Kandydata przez jego Rodzica poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na studia w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu;
b) przyjęcie na Uniwersytet Dzieci przez Organizatora potwierdzone drogą mailową, na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta
c) terminowe dokonanie Opłaty Statutowej, o której mowa w punkcie V Regulaminu
d) a dodatkowo w ramach kierunku “Mistrz i Uczeń” wybranie jednej z zaproponowanych przez Organizatora specjalizacji na każdy semestr. Specjalizacja zostanie uruchomiona, gdy zapisze się na nią odpowiednia ilość Studentów.

7. Kandydaci są zapisywani na dany Kierunek Studiów zgodnie ze swoim rocznikiem.

8. Organizator zastrzega możliwość wydania indeksów Uniwersytetu Dzieci wyłącznie w formie elektronicznej.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji śródrocznej (na semestr wiosenny) oraz rekrutacji uzupełniającej w trakcie trwania roku akademickiego 2022/2023. Informacja o dostępności miejsc jest umieszczana w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z zasadami zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje na temat harmonogramu wpłat przekazuje Rodzicom Dziekanat danego Ośrodka drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta.

V. Opłaty statutowe.
1. Udział w Programie jest odpłatny. Całość wpływów z tytułu uiszczonych za uczestnictwo w Programie opłat w ramach umowy o kształcenie przeznaczona jest w szczególności na koszty związane z organizacją i prowadzeniem Programu, zapewnieniem wykwalifikowanej kadry wykładowców, zakupem zbioru materiałów edukacyjnych dla Studentów (dalej jako “Pudełko edukacyjnego”) przed rozpoczęciem roku akademickiego, oraz na pozostałą działalność statutową Organizatora.

2. Wysokość opłaty za studia („Opłata Statutowa”) w roku akademickim 2022/2023 w danym Ośrodku, termin wpłaty a także aktualny rachunek bankowy Organizatora, każdorazowo ogłaszane są w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z uruchomieniem rekrutacji oraz są dostępne tutaj. Opłata Statutowa składa się z dwóch części - wpisowego na pokrycie kosztów organizacji Programu, w tym w szczególności na potrzeby odbycia zajęć i ich obsługi informatycznej, zakupu i przekazania materiałów edukacyjnych dla Studenta, w tym Pudełka edukacyjnego, stworzenie bazy danych Studenta w systemie informatycznym Organizatora i stworzenie dokumentacji Studenta w formie papierowej i elektronicznej (dzienniki/listy obecności) oraz drugiej pozostałej części opłaty za realizację Programu (czesne). Opłata Statutowa może zostać uiszczona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach (wpisowe i czesne), według wyboru Rodzica, zgodnie z informacją zamieszczoną w Serwisie Internetowym Organizatora.

3. Rodzice zobowiązują się do terminowego uiszczenia Opłaty Statutowej na rzecz Organizatora. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania przelewu na rachunku bankowym Organizatora. Brak uiszczenia Opłaty Statutowej w terminie upoważnia Organizatora do skreślenia Studenta z listy Studentów Uniwersytetu Dzieci oraz dochodzenia należnych odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Rodzice, którzy nie są w stanie wnieść pełnej Opłaty Statutowej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne dla Studenta. Warunki ubiegania się o stypendium zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Programu Stypendialnego, którego pełna treść znajduje się w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/regulamin-programu-stypendialnego .

5. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego stypendium. W szczególności, stypendium może zostać cofnięte w przypadku odnotowania więcej niż trzech nieobecności Studenta na zajęciach w semestrze oraz nieprzestrzegania obowiązujących zasad opisanych w Regulaminie.

6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie zastrzegają inaczej dla konkretnych przypadków i okoliczności, Organizator nie zwraca wniesionej Opłaty Statutowej za zajęcia, w których Student nie wziął udziału, bez względu na przyczynę takiej nieobecności.

7. Dostarczenie Studentowi Pudełek edukacyjnych lub innych materiałów na adres do doręczeń na terytorium Polski podany przez Rodzica w ramach Konta, odbywa się w ramach Opłaty Statutowej, czyli bez ponoszenia dodatkowych opłat za przesyłkę. Organizator ponosi koszt dostarczenia Pudełka edukacyjnego wyłącznie na terenie Polski. W przypadku podania adresu do doręczeń poza terytorium Polski, bądź powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów w razie nieodebrania przesyłki w terminie, niepodjęcie jej z miejsca pozostawienia po bezskutecznym doręczeniu oraz awizowaniu itp., wszelkie takie dodatkowe koszty pozostają wyłącznie po stronie Rodziców.

VI. Zgłoszenie udziału w zajęciach, zasady obowiązujące na zajęciach.
1. Aby Student mógł uczestniczyć w zajęciach na danym Kierunku Studiów musi zostać na te zajęcia zapisany poprzez Konto. Tylko Studenci zapisani na listach obecności na dane zajęcia i konkretną godzinę mogą wziąć udział w tych zajęciach, niezależnie od liczby ewentualnych wolnych miejsc. Osoby trzecie nie będące Studentami Uniwersytetu Dzieci (rodzeństwo, znajomi itp.) oraz te nieposiadające identyfikatora Studenta nie są uprawnione do udziału w zajęciach.

2. O uruchomieniu zapisów na zajęcia, Rodzic zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta, na dziesięć dni przed ich uruchomieniem. Organizator, przed rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023, zobowiązuje się udostępnić roczny harmonogram zapisów na zajęcia.

3. Student może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie na swoim Kierunku Studiów.

4. Organizator informuje, iż zapis Studenta na zajęcia możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Konta lub, w wyjątkowych sytuacjach, przez kontakt telefoniczny z dziekanatem właściwego Ośrodka, najpóźniej do piątku (lub innego dnia poprzedzającego bezpośrednio zajęcia) przed zajęciami do godz. 10:00 rano. Prowadzący ani wolontariusz nie mają prawa podjęcia decyzji o wpuszczeniu niezapisanych Studentów ani osób trzecich na zajęcia, jak też nie mają prawa dopisania Studentów wcześniej zapisanych do listy obecności.

5. Każdy Student / Rodzic otrzymuje przypomnienie o zaplanowanych na najbliższą sobotę (lub inny dzień, w przypadkach wskazanych w Regulaminie) zajęciach drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta.

6. Z uwagi na fakt, iż Zajęcia Zdalne odbywają się tylko w jednym terminie nie ma możliwości ich odrobienia. W przypadku nieobecności Studenta na Zajęciach Zdalnych, Organizator nie zapewnia miejsca na takich Zajęciach Zdalnych w innych terminach, jak również nie zwraca proporcjonalnej części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) w związku z taką nieobecnością, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących wypowiedzenia umowy o kształcenie.

7. Studenci zobowiązani są przybyć na wszystkie zajęcia proponowane w ramach Programu na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, Organizatora i wolontariuszy, w tym w szczególności przyjętych przez prowadzącego zasad zachowania się w trakcie uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, np. w postaci przedstawionej Studentom przez prowadzącego lub wolontariusza „netykiety”.

8. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia (zablokowania) na Zajęcia Zdalne, Studentów spóźnionych.

9. Każdy Student ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, uzyskania informacji dotyczących organizacji Programu, korzystania z materiałów udostępnianych przez Organizatora, a każdy Rodzic ma prawo zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag dotyczących przebiegu Programu.

10. Organizator zaleca, aby Studenci podczas uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych przez cały czas ich trwania mieli włączoną kamerę komputerową oraz mikrofon (za wyjątkiem tych części Zajęć Zdalnych, w których byliby poproszeni przez prowadzącego o czasowe wyłączenie mikrofonu), celem umożliwienia Studentowi nawiązania relacji poprzez kontakt wizualny i głosowy z prowadzącym, wolontariuszami, jak również pozostałymi Studentami uczestniczącymi w tych samych Zajęciach Zdalnych. Organizator wskazuje, zaś Rodzic przyjmuje do wiadomości, że celem ewentualnego zmniejszenia ingerencji w sferę prywatności Studenta / Rodzica, zastosowanie się do powyższego zalecenia może się odbywać z wykorzystaniem powszechnie dostępnych funkcjonalności „rozmycia tła”, czy też wstawienia „sztucznego tła”, z zachowaniem zasad przedstawionych w tym zakresie przez prowadzącego.

11. Każdy Student ma obowiązek znać postanowienia Regulaminu i ich przestrzegać, aktywnie uczestniczyć
w zajęciach, co w szczególności oznacza słuchanie prowadzącego i stosowanie się do jego zaleceń, dbać
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Studentów. W przypadku niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez Studenta zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym w szczególności przyjętych przez prowadzącego zasad zachowania się w trakcie uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, np. w postaci przedstawionej Studentom przez prowadzącego lub wolontariusza „netykiety”, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy Studentów.

12. W szczególnych wypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci osoby, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu Dzieci.
Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane w Serwisie Internetowym Organizatora.

13. Studenci oraz ich Rodzice zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące zajęć, na które uczęszczają Studenci, zamieszczane przez Organizatora w Serwisie Internetowym Organizatora, jak również przesyłane do nich w formie wiadomości mailowych na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta i stosować się do nich.

14. Rodzice zobowiązują się do wskazania w ramach Konta adresu do doręczeń dla Pudełek edukacyjnych, jak również do odebrania Pudełek edukacyjnych przesłanych przez Organizatora w terminie umożliwiających ich dzieciom (Studentom) terminowe uczestniczenie w zajęciach. Niezwłocznie po odebraniu Pudełka edukacyjnego Rodzic powinien sprawdzić kompletność Pudełka edukacyjnego zgodnie z dołączoną do niego listą elementów, jak również brak uszkodzeń tych elementów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przesyłce, należy je niezwłocznie zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: sekretariat@ud.edu.pl wraz z przesłaniem fotografii dokumentujących nieprawidłowości, nie później niż w terminie (7 dni) dni przed planowanym terminem danych zajęć warsztatowych zdalnych (on-line). Wówczas Organizator podejmie starania celem niezwłocznego dosłania prawidłowego i kompletnego Pudełka edukacyjnego.

VII. Rozwiązanie umowy.
1. Rodzic ma prawo odstąpienia od umowy o kształcenie zawartej z Organizatorem przed rozpoczęciem jej realizacji, a także ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach przez Studenta na zasadach określonych poniżej.

2. Rodzic, będąc konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy
o kształcenie, bez konieczności podania przyczyny, w terminie (14) dni od daty jej zawarcia. W celu dokonania odstąpienia Rodzic przesyła Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu umowy pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu do umowy Organizator zamieszcza pod następującym linkiem: WZÓR O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, przy czym Rodzic nie ma obowiązku korzystania z tego wzoru. Jeżeli przed dokonaniem odstąpienia została wpłacona Opłata Statutowa lub jedynie jej pierwsza rata (wpisowe), to wówczas Organizator zwraca wpłacone środki w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na wskazane przez Rodzica konto bankowe.

3. Ponadto Rodzic może zrezygnować z uczestniczenia przez Studenta w zajęciach w ramach Programu
w dowolnym późniejszym terminie niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu w drodze wypowiedzenia umowy
o kształcenie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Rezygnacja
z dalszego kształcenia Studenta u Organizatora przez Rodzica jest każdorazowo równoznaczna z wypowiedzeniem umowy z zachowaniem ww. okresu wypowiedzenia.

4. Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę o kształcenie w ramach Programu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo skreślenie Studenta z listy studentów w przypadku naruszenia warunków Regulaminu, co równoznaczne jest
z wypowiedzeniem umowy usługi edukacyjnej ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy o kształcenie w ramach Programu:
a) w okresie wypowiedzenia umowa wiąże strony, które zobowiązane są do wzajemnych świadczeń z niej wynikających,
b) jeżeli Rodzic dokonał zapłaty pełnej Opłaty Statutowej, wówczas Student będzie uprawniony do korzystania
z zajęć w okresie wypowiedzenia wskazanym w ust. 5 niniejszego punktu, chyba że Organizator skreślił Studenta
z listy studentów z powodu naruszenia warunków Regulaminu, wówczas Student nie jest uprawniony do korzystania z zajęć w okresie wypowiedzenia. Organizator w obu wypadkach dokona zwrotu proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) określonej przez Organizatora.
c) jeżeli Rodzic dokonał zapłaty jedynie pierwszej raty (wpisowego) na poczet Opłaty Statutowej, to wówczas Student nie będzie uprawniony do dalszego udziału w kolejnych zajęciach w okresie wypowiedzenia, chyba że Rodzic zdecyduje o wzięciu udziału Studenta w takich zajęciach - w takim wypadku Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) określonej przez Organizatora.
d) jeżeli natomiast Rodzic nie dokonał jeszcze zapłaty pierwszej raty (wpisowego), ani drugiej raty Opłaty statutowej (czesnego), to wówczas Student nie będzie uprawniony do udziału w zajęciach w okresie wypowiedzenia, a Rodzic nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty Opłaty Statutowej w jakiejkolwiek części, chyba że Rodzic zdecyduje o wzięciu udziału w zajęciach przez Studenta w okresie wypowiedzenia. W takim wypadku Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia pierwszej raty (wpisowego) na poczet Opłaty Statutowej oraz proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego).

6. Zwrot proporcjonalnej części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) nastąpi przelewem w terminie 14
(czternastu) dni od daty wypowiedzenia umowy o kształcenie na wskazane przez Rodzica konto bankowe.

7. Celem złożenia rezygnacji (wypowiedzenia umowy), Rodzic przesyła Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków.

VIII. Prawa własności intelektualnej.
1. Wszelkie materiały edukacyjne i naukowe udostępniane Studentom i Rodzicom przez Organizatora na potrzeby uczestniczenia w zajęciach w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci, w tym również zawartość Pudełka edukacyjnego oraz jego poszczególne elementy, niezależnie od sposobu takiego udostępnienia oraz formy (nośnika) ich utrwalenia (materiały papierowe, elektroniczne, e-booki, prezentacje on-line, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, zdjęcia, tutoriale itp.) („Materiały”), jak również wszelkie treści oraz wygląd Serwisu Internetowego Organizatora, w tym teksty, zestawienia, koncepcje, programy i metodologia nauczania, opisy, fotogalerie
i poszczególne fotografie, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki itp. zawarte w Serwisie Internetowym Organizatora, jak również układ Serwisu Internetowego Organizatora jako całości oraz jego poszczególnych części („Treści”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Organizatora, w tym logo i znak towarowy „Uniwersytet Dzieci” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Organizatora lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

2. Materiały, Treści, ani Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone/kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Internetowego Organizatora i niezwiązany z realizacją Programu przez Studenta. Udostępnienie Materiałów, Treści lub Znaków Studentowi lub Rodzicowi nie stanowi udzielenia licencji, ani przeniesienia praw upoważniających do korzystania, ani rozporządzania nimi.

IX. Procedura reklamacyjna oraz rozwiązywanie sporów.
1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Dzieci należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Organizatora: sekretariat@ud.edu.pl Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego punktu.

2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny podany przez Rodzica podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego lub inny adres podany w reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 1 niniejszego punktu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.) Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Kandydata / Studenta lub jego Rodzica dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Kandydata / Studenta lub jego Rodzica każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

4. W razie braku porozumienia pomiędzy Organizatorem a Kandydatem / Studentem / Rodzicem, wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygać będą właściwe rzeczowo i miejscowo Sądy powszechne, według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla spraw związanych z Regulaminem, jest prawo polskie.

5. Organizator informuje, że w konsumentom w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługują uprawnienia do pozasądowego rozwiązania sporów z Organizatorem. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).

6. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu; (ii) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Organizatorem; (iii) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013
z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Organizator wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

X. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, Studentów i Rodziców.
1. Organizator informuje, iż administratorem w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”) - w odniesieniu do danych osobowych Kandydatów, Studentów oraz ich Rodziców jest Organizator, czyli Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387 („Administrator”).

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kandydatów, Studentów oraz ich Rodziców przez Administratora, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące im w związku z przetwarzaniem przez ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności i Plików Cookie dostępnej na stronie: https://uniwersytetdzieci.pl/polityka-prywatnosci .

XI. Postanowienia końcowe.
1. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci oznacza, iż Student oraz jego Rodzice akceptują również wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć, na które uczęszcza Student, pojawiające się w Serwisie Internetowym Organizatora oraz w wiadomościach elektronicznych przesyłanych do Rodziców na adres e-mail podany w ramach Konta. Organizator zapewnia również, że takie informacje nie będą stanowiły zmiany zasad Regulaminu, a jedynie doprecyzowanie szczegółów organizacyjnych w zakresie prowadzonych zajęć.

2. Wypełnienie i przesłanie przez Rodziców formularza rejestracji wraz z zaznaczeniem odpowiedniego checkbox’u pod tym formularzem rejestracji, oznacza:
a) potwierdzenie znajomości treści Regulaminu oraz jego akceptację, a tym samym wyrażenia woli zawarcie umowy o kształcenie w ramach Programu przez Organizatora, a także
b) zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności i Plików Cookies.
3. Z chwilą otrzymania przez Rodzica potwierdzenia przyjęcia Kandydata na Program dochodzi do zawarcia umowy o kształcenie w ramach Programu przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie i za wynagrodzeniem (Opłatą Statutową) określoną w Systemie Internetowym Organizatora. Umowa zostaje zawarta
na czas określony - czas realizacji Programu.
4. Każdy z Rodziców oświadcza, że jest uprawniony do sprawowania opieki nad Studentem, a władza rodzicielska nie została ograniczona, ani nie został jej pozbawiony. Rodzice oświadczają, że każdy z nich może samodzielnie składać wszystkie oświadczenia dotyczące umowy o kształcenie i jej wykonania.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Studenta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Studenta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Studenta wirusami. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zapewnienia Studentom odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu na czas prowadzenia Zajęć Zdalnych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niezastosowania się do zaleceń Organizatora zawartych w Regulaminie.

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Studentów, co ogłaszać będzie każdorazowo w Serwisie Internetowym Organizatora. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie pojawienia się ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem zagrożenia zachorowania na COVID-19, inne choroby epidemiczne, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii itp., w tym również zaleceń wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne uprawnione organy władzy publicznej, o ile będą one wpływały na sposób organizacji i prowadzenia zajęć dla Studentów. W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, Studentowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach ze skutkiem natychmiastowym oraz proporcjonalny zwrot drugiej części uiszczonej Opłaty Statutowej na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Regulamin podlega prawu polskiemu. Ponadto żadne z postanowień Regulaminu nie prowadzi do pozbawienia konsumenta lub odpowiednio przedsiębiorcy na prawach konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2022 roku.

Załącznik do Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci
Program “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” (dla grupy wiekowej 6 - 16 lat):
II.1. W Programie zajęcia prowadzone są na następujących Kierunkach Studiów, które dostosowane są do wieku Studentów:
a) „Odkrywanie” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 6 - 7 lat);
b) „Inspiracje” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 8 - 9 lat);
c) „Tematy” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 10 - 11 lat);
d) „Mistrz i Uczeń” (starsza grupa wiekowa - dzieci i młodzież w wieku 12 - 13 lat);
e) „Nauka do kwadratu” (starsza grupa wiekowa - młodzież w wieku 14-16 lat).

II.2. Każdy Kierunek Studiów “Odkrywanie”, “Inspiracje” i “Tematy” są podzielone na 3 bloki tematyczne:
a) „Kosmos” - obejmujący 5 spotkań zdalnych (on-line) w czasie rzeczywistym z naukowcem oraz 5 warsztatów do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego;
b) „Węglowodany” - obejmujący 5 spotkań zdalnych (on-line) w czasie rzeczywistym z naukowcem oraz 5 warsztatów do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego;
c) „Kolory” - 5 spotkań zdalnych (on-line) w czasie rzeczywistym z naukowcem oraz 5 warsztatów do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego.

II.3. Kierunki Studiów “Mistrz i Uczeń” oraz “Nauka do kwadratu” są podzielone na 2 semestry. W każdym semestrze Student wybiera jedną specjalizację.

II.4. Na Kierunku Studiów “Mistrz i Uczeń” w każdym semestrze Student bierze udział w:
a) 4 interdyscyplinarnych wykładach zdalnych (on-line) (1 wykład trwa 60 minut),
b) 5 seminariów zdalnych (on-line) z wybranej specjalizacji (1 seminarium trwa 120 minut)
c) 1 webinarze zdalnym (on-line) z zakresu zarządzania emocjami (1 webinar trwa 60 minut),

Jeśli program danej specjalizacji będzie wymagał, aby Studenci korzystali z dodatkowych materiałów edukacyjnych niezawartych w Pudełku edukacyjnym, będą one przesłane Studentowi przez Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską.

II.5. Na Kierunku Studiów “Nauka do kwadratu” w każdym semestrze Student bierze udział w:
a) 1 wykładzie zdalnym (on-line) (60 minut),
b) 1 webinarze zdalnym (on-line) z zakresu zarządzania emocjami (60 minut) oraz
c) seminariach zdalnych (on-line) (łącznie 12h w semestrze),

Jeśli program danej specjalizacji będzie wymagał, aby Studenci korzystali z materiałów, będą one przesłane Studentowi przez Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską.

II.6. Zdalne (on-line) wykłady i warsztaty w ramach każdego Kierunku Studiów będą się odbywały w czasie rzeczywistym, z podziałem na grupy zajęciowe.

II.7. Program “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” w roku akademickim 2022/2023 nie obejmuje żadnych form zajęć stacjonarnych.

I. Postanowienia ogólne.
1. Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387, zwana dalej Organizatorem, realizuje projekty edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży.

2. Niniejszy Regulamin stanowi ogólny warunki umowy zawartej między rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka (dalej odpowiednio jako “Rodzic” lub “Rodzice”, w zależności od kontekstu) a Organizatorem, której przedmiotem jest świadczenie usługi edukacyjnej na zasadzie korepetycji przez Organizatora na rzecz dziecka w ramach działalności statutowej Organizatora (dalej jako “umowa o kształcenie”).

II. Program Korepetycje na Uniwersytecie Dzieci.
1. Organizator w ramach Uniwersytetu Dzieci będzie prowadził w roku akademickim 2022/2023 kurs edukacyjny z dwóch przedmiotów: chemia i fizyka przeznaczony dla młodzieży w grupie wiekowej 13 - 14 lat, którego szczegółowy opis znajduje się w Załączniku do Regulaminu (dalej jako “Program”).

2. Program realizuje założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
z dwóch przedmiotów: fizyki i chemii. Uczestnicy poznają i utrwalą zagadnienia poprzez:
a) prowadzenie krótkich doświadczeń możliwych do realizacji w domu;
b) wykonywanie zadania związanych z tematem zajęć oraz przykładowych zadań egzaminacyjnych;
c) wysłuchanie krótkich wykładów;
d) tworzenie notatek z zajęć.

2. Uczestnikami studiów prowadzonych przez Organizatora w ramach każdego Programu są dzieci
i młodzież spełniające wymagania opisane w Regulaminie (dalej odpowiednio „Student” lub „Studenci”).

3. Zajęcia w ramach Programu odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych w godzinach 16:00-19:30, w formie zdalnych zajęć o charakterze warsztatów w czasie rzeczywistym za pomocą środków porozumienia się na odległość, zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki (dalej jako “Zajęcia Zdalne”).

4. Zajęcia w ramach Programu prowadzone są przez naukowców i pracowników Uczelni, instytutów PAN oraz nauczycieli - egzaminatorów.

5. Organizator oświadcza, że jako podmiot wspierający aktywnie ideę wolontariatu, prowadzi zajęcia w ramach Programów na Uniwersytecie Dzieci również przy wsparciu i współdziałaniu wolontariuszy.

III. Organizacja zajęć w ramach Programu.
1. Organizator komunikuje się z Rodzicami rekrutujących się kandydatów na Studentów (odpowiednio „Kandydat” lub „Kandydaci”) zgodnie z punktem IV Regulaminu, jak również przekazuje wszelkie informacje i szczegóły dotyczące organizacji zajęć w ramach Programu, a także niezbędne materiały edukacyjne
i naukowe dla Studentów uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Dzieci, poprzez ich umieszczenie/ udostępnienie:
a) bezpośrednio na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci, której jest administratorem, pod adresem: www.uniwersytetdzieci.pl („Serwis Internetowy Organizatora”);
b) w ramach panelu dedykowanego dla danego Rodzica udostępnionego mu po dokonaniu rejestracji
w Serwisie Internetowym Organizatora oraz utworzeniu konta użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego Organizatora („Konto”);
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta;
d) za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta - w bardzo pilnych
i ważnych kwestiach, w tym w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i konieczności niezwłocznego dotarcia do Rodzica/Studenta z daną informacją.

2. Odbywanie się Zajęć Zdalnych oznacza prowadzenie ich przez Organizatora z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, jak również z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi komunikacji na odległość (komunikatorów internetowych) oferowanych przez podmioty trzecie, umożliwiających prowadzenie rozmów głosowych z widocznym obrazem w czasie rzeczywistym, w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa rozmów i prywatności uczestników Zajęć Zdalnych (Studentów, wykładowców, wolontariuszy).

3. Organizator oświadcza, że Zajęcia Zdalne nie będą rejestrowane przez Organizatora. Ponadto zabrania się Rodzicom oraz Studentom rejestrowania Zajęć Zdalnych w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, a także zapewniania jakimkolwiek osobom trzecim dostępu do Zajęć Zdalnych w całości lub części oraz umożliwienia im takiego rejestrowania, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie. Niezastosowanie się do powyższego zakazu stanowi rażące naruszenie Regulaminu skutkujące skreśleniem z listy Studentów. Organizator zastrzega, że gdy na skutek niezastosowania się do powyższego zakazu przez Studenta lub Rodziców dojdzie do naruszenia prawa do prywatności pozostałych Studentów lub wykładowcy, jak również ich prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych lub praw, a także danych osobowych, czy też jakichkolwiek praw własności intelektualnych jakiejkolwiek osoby (w tym innego Studenta, prowadzącego zajęcia, wolontariusza itp.), pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Rodzic, który dopuścił do niezastosowania się do powyższego zakazu.

4. Wobec ust. 2 niniejszego punktu, Organizator informuje, że warunkiem uczestniczenia Studentów
w Zajęciach Zdalnych jest zapewnienie Studentom przez Rodziców następującego sprzętu IT oraz spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie sprawnego komputera stacjonarnego lub dowolnego urządzenia mobilnego umożliwiającego dostęp do Internetu (laptop, tablet, smartphone);
b) posiadanie sprawnych: myszy komputerowej lub innego manipulatora oraz klawiatury, a także systemu audio;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa;
d) dostępu do Internetu.

Z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, Organizator zaleca, aby podczas uczestniczenia przez Studenta w Zajęciach Zdalnych wykorzystywany przez niego komputer lub urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do Internetu, posiadały zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe. Ponadto, Organizator zaleca również, aby Rodzic zapewnił Studentowi dodatkowo posiadanie sprawnych kamery komputerowej oraz mikrofonu, celem umożliwienia mu kontaktu wizualnego
i głosowego podczas uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, co jednak z uwagi na zapewnienie możliwości poszanowania prywatności Studentów nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku uczestniczenia Studentów w Zajęciach Zdalnych.

5. Studenci są informowani o terminie planowanych zajęć z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Konta. Termin ten może ulec skróceniu w pojedynczych przypadkach, z uwagi na specyfikę danych zajęć.

6. W szczególnych przypadkach, w tym w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej, a w szczególności okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną, w tym zagrożenie zachorowania na COVID-19, czy też inne choroby epidemiczne, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany:
a) czasu (także na inne dni tygodnia, niż sobota) Zajęć Zdalnych;
b) osoby prowadzącej Zajęć Zdalnych;

przy czym informacja o powyższym zostanie podana drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany
w ramach Konta oraz poprzez wiadomość SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta.

7. Szczegółowy harmonogram Spotkań w ramach Programu udostępniany jest w Serwisie Internetowym Organizatora oraz przesyłany na adres email Rodzica do dnia 30 sierpnia 2022 r.

8. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci zamieszczane są
w Serwisie Internetowym Organizatora i prezentowane są w postaci krótkiego ich opisu, fotogalerii, mogą być zamieszczane w postaci filmów, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet.

IV. Zasady rekrutacji Studentów.
1. Rekrutacja Uczestników na Kurs prowadzona jest w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Termin rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 opublikowany zostanie w maju 2022 roku w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/ Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji terminu w innym okresie, niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w Serwisie Internetowym Organizatora.

3. Celem zgłoszenia Kandydata należy uzupełnić oraz przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania puli miejsc na Kursie lub zakończenia rekrutacji.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w ramach Programu jest:
a) zgłoszenie Kandydata przez jego Rodzica poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na studia w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu;
b) przyjęcie na Uniwersytet Dzieci przez Organizatora potwierdzone drogą mailową, na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta
c) terminowe dokonanie Opłaty Statutowej, o której mowa w punkcie V Regulaminu

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej w trakcie trwania roku akademickiego 2022/2023.

V. Opłaty statutowe.
1. Udział w Programie jest odpłatny. Całość wpływów z tytułu uiszczonych za uczestnictwo w Programie opłat w ramach umowy o kształcenie przeznaczona jest w szczególności na koszty związane z organizacją i prowadzeniem Programu, zapewnieniem wykwalifikowanej kadry wykładowców, zakupem zbioru materiałów edukacyjnych dla Studentów (dalej jako “Pudełko edukacyjnego”) przed rozpoczęciem roku akademickiego, oraz na pozostałą działalność statutową Organizatora.

2. Wysokość opłaty za studia („Opłata Statutowa”) w roku akademickim 2022/2023 w danym Ośrodku, termin wpłaty a także aktualny rachunek bankowy Organizatora, każdorazowo ogłaszane są w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z uruchomieniem rekrutacji oraz są dostępne tutaj. Opłata Statutowa składa się z dwóch części - wpisowego w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) na pokrycie kosztów organizacji Programu, w tym w szczególności na potrzeby odbycia zajęć i ich obsługi informatycznej, zakupu i przekazania materiałów edukacyjnych dla Studenta, w tym Pudełka edukacyjnego, stworzenie bazy danych Studenta w systemie informatycznym Organizatora i stworzenie dokumentacji Studenta w formie papierowej i elektronicznej (dzienniki/listy obecności) oraz drugiej - pozostałej części opłaty za realizację Programu (czesne) płatnej w 8 (słownie: ośmiu) równych ratach po 300 zł (słownie: trzysta złotych) każda. Opłata Statutowa może zostać uiszczona jednorazowo w całości, według wyboru Rodzica, bądź w terminach zgodnie z informacją zamieszczoną w Serwisie Internetowym Organizatora.

3. Rodzice zobowiązują się do terminowego uiszczenia Opłaty Statutowej na rzecz Organizatora. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania przelewu na rachunku bankowym Organizatora. Brak uiszczenia Opłaty Statutowej w terminie upoważnia Organizatora do skreślenia Studenta z listy Studentów Uniwersytetu Dzieci oraz dochodzenia należnych odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. O ile inne postanowienia Regulaminu nie zastrzegają inaczej dla konkretnych przypadków i okoliczności, Organizator nie zwraca wniesionej Opłaty Statutowej za zajęcia, w których Student nie wziął udziału, bez względu na przyczynę takiej nieobecności.

5. Dostarczenie Studentowi Pudełek edukacyjnych lub innych materiałów na adres do doręczeń na terytorium Polski podany przez Rodzica w ramach Konta, odbywa się w ramach Opłaty Statutowej, czyli bez ponoszenia dodatkowych opłat za przesyłkę. Organizator ponosi koszt dostarczenia Pudełka edukacyjnego wyłącznie na terenie Polski. W przypadku podania adresu do doręczeń poza terytorium Polski, bądź powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów w razie nieodebrania przesyłki w terminie, niepodjęcie jej z miejsca pozostawienia po bezskutecznym doręczeniu oraz awizowaniu itp., wszelkie takie dodatkowe koszty pozostają wyłącznie po stronie Rodziców.

VI. Zgłoszenie udziału w zajęciach, zasady obowiązujące na zajęciach.
1. Uczestnik Kursu może wziąć udział w zajęciach wyłącznie w grupie na którą został wcześniej zgłoszony. Zgłoszenie następuje poprzez formularz na stronie Organizatora. O zgłoszeniach Rodzic zostaje poinformowany poprzez wiadomość email z 10-dniowym wyprzedzeniem. Prowadzący ani wolontariusz nie mają prawa podjęcia decyzji o wpuszczeniu niezapisanych Uczestników ani osób trzecich na zajęcia.

2. Każdy Student / Rodzic otrzymuje przypomnienie o zaplanowanych na najbliższą sobotę (lub inny dzień, w przypadkach wskazanych w Regulaminie) zajęciach drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta.

3. Z uwagi na fakt, iż Zajęcia Zdalne odbywają się tylko w jednym terminie nie ma możliwości ich odrobienia. W przypadku nieobecności Studenta na Zajęciach Zdalnych, Organizator nie zapewnia miejsca na takich Zajęciach Zdalnych w innych terminach, jak również nie zwraca proporcjonalnej części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) w związku z taką nieobecnością, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących wypowiedzenia umowy o kształcenie.

4. Zajęcia są prowadzone w grupach 8 - osobowych. Organizator zastrzega sobie możliwość uruchomiona grupy, gdy zapisze się na nią odpowiednia ilość uczestników (min. 6 (sześć)).

5. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej na Platformie MS Teams, 2 razy w tygodniu. Każde spotkanie trwa 60 minut.

6. Jeśli zajęcia zostaną odwołane przez Organizatora, Organizator zobowiązuje się do ich odrobienia
w innym terminie. O nowym terminie Rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową.

7. Studenci zobowiązani są przybyć na wszystkie zajęcia proponowane w ramach Programu na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, Organizatora i wolontariuszy, w tym w szczególności przyjętych przez prowadzącego zasad zachowania się w trakcie uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, np. w postaci przedstawionej Studentom przez prowadzącego lub wolontariusza „netykiety”.

8. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia (zablokowania) na Zajęcia Zdalne, Studentów spóźnionych.

9. Każdy Student ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, uzyskania informacji dotyczących organizacji Programu, korzystania z materiałów udostępnianych przez Organizatora, a każdy Rodzic ma prawo zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag dotyczących przebiegu Programu.

10. Organizator zaleca, aby Studenci podczas uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych przez cały czas ich trwania mieli włączoną kamerę komputerową oraz mikrofon (za wyjątkiem tych części Zajęć Zdalnych,
w których byliby poproszeni przez prowadzącego o czasowe wyłączenie mikrofonu), celem umożliwienia Studentowi nawiązania relacji poprzez kontakt wizualny i głosowy z prowadzącym, wolontariuszami, jak również pozostałymi Studentami uczestniczącymi w tych samych Zajęciach Zdalnych. Organizator wskazuje, zaś Rodzic przyjmuje do wiadomości, że celem ewentualnego zmniejszenia ingerencji w sferę prywatności Studenta / Rodzica, zastosowanie się do powyższego zalecenia może się odbywać
z wykorzystaniem powszechnie dostępnych funkcjonalności „rozmycia tła”, czy też wstawienia „sztucznego tła”, z zachowaniem zasad przedstawionych w tym zakresie przez prowadzącego.

11. Każdy Student ma obowiązek znać postanowienia Regulaminu i ich przestrzegać, aktywnie uczestniczyć w zajęciach, co w szczególności oznacza słuchanie prowadzącego i stosowanie się do jego zaleceń, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Studentów. W przypadku niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez Studenta zasad współżycia społecznego
i powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym w szczególności przyjętych przez prowadzącego zasad zachowania się w trakcie uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, np. w postaci przedstawionej Studentom przez prowadzącego lub wolontariusza „netykiety”, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy Studentów.

12. W szczególnych wypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci osoby, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu Dzieci. Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane w Serwisie Internetowym Organizatora.

13. Studenci oraz ich Rodzice zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące zajęć, na które uczęszczają Studenci, zamieszczane przez Organizatora w Serwisie Internetowym Organizatora, jak również przesyłane do nich w formie wiadomości mailowych na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta i stosować się do nich.

14. Rodzice zobowiązują się do wskazania w ramach Konta adresu do doręczeń dla Pudełek edukacyjnych, jak również do odebrania Pudełek edukacyjnych przesłanych przez Organizatora w terminie umożliwiających ich dzieciom (Studentom) terminowe uczestniczenie w zajęciach. Niezwłocznie po odebraniu Pudełka edukacyjnego Rodzic powinien sprawdzić kompletność Pudełka edukacyjnego zgodnie
z dołączoną do niego listą elementów, jak również brak uszkodzeń tych elementów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przesyłce, należy je niezwłocznie zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: sekretariat@ud.edu.pl wraz z przesłaniem fotografii dokumentujących nieprawidłowości, nie później niż w terminie (7 dni) dni przed planowanym terminem danych zajęć warsztatowych zdalnych (on-line). Wówczas Organizator podejmie starania celem niezwłocznego dosłania prawidłowego i kompletnego Pudełka edukacyjnego.

VII. Rozwiązanie umowy
1. Rodzic ma prawo odstąpienia od umowy o kształcenie zawartej z Organizatorem przed rozpoczęciem jej realizacji, a także ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach przez Studenta na zasadach określonych poniżej.

2. Rodzic, będąc konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy o kształcenie, bez konieczności podania przyczyny, w terminie (14) dni od daty jej zawarcia. W celu dokonania odstąpienia Rodzic przesyła Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu umowy pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu do umowy Organizator zamieszcza pod następującym linkiem:
WZÓR O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, przy czym Rodzic nie ma obowiązku korzystania z tego wzoru. Jeżeli przed dokonaniem odstąpienia została wpłacona Opłata Statutowa lub jedynie jej pierwsza rata (wpisowe), to wówczas Organizator zwraca wpłacone środki w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na wskazane przez Rodzica konto bankowe.

3. Ponadto Rodzic może zrezygnować z uczestniczenia przez Studenta w zajęciach w ramach Programu
w dowolnym późniejszym terminie niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu w drodze wypowiedzenia umowy o kształcenie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Rezygnacja z dalszego kształcenia Studenta u Organizatora przez Rodzica jest każdorazowo równoznaczna z wypowiedzeniem umowy z zachowaniem ww. okresu wypowiedzenia.

4. Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę o kształcenie w ramach Programu z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo skreślenie Studenta z listy studentów w przypadku naruszenia warunków Regulaminu, co równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy usługi edukacyjnej ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy o kształcenie w ramach Programu:
a) w okresie wypowiedzenia umowa wiąże strony, które zobowiązane są do wzajemnych świadczeń z niej wynikających,
b) jeżeli Rodzic dokonał zapłaty pełnej Opłaty Statutowej, wówczas Student będzie uprawniony do korzystania z zajęć w okresie wypowiedzenia wskazanym w ust. 5 niniejszego punktu, chyba że Organizator skreślił Studenta z listy studentów z powodu naruszenia warunków Regulaminu, wówczas Student nie jest uprawniony do korzystania z zajęć w okresie wypowiedzenia. Organizator w obu wypadkach dokona zwrotu proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) określonej przez Organizatora.
c) jeżeli Rodzic dokonał zapłaty jedynie pierwszej raty (wpisowego) na poczet Opłaty Statutowej, to wówczas Student nie będzie uprawniony do dalszego udziału w kolejnych zajęciach w okresie wypowiedzenia, chyba że Rodzic zdecyduje o wzięciu udziału Studenta w takich zajęciach - w takim wypadku Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć
w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) określonej przez Organizatora.
d) jeżeli natomiast Rodzic nie dokonał jeszcze zapłaty pierwszej raty (wpisowego), ani drugiej raty Opłaty statutowej (czesnego), to wówczas Student nie będzie uprawniony do udziału w zajęciach w okresie wypowiedzenia, a Rodzic nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty Opłaty Statutowej w jakiejkolwiek części, chyba że Rodzic zdecyduje o wzięciu udziału w zajęciach przez Studenta w okresie wypowiedzenia. W takim wypadku Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia pierwszej raty (wpisowego) na poczet Opłaty Statutowej oraz proporcjonalnej do liczby odbytych i nieodbytych zajęć w okresie obowiązywania umowy części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego).

6. Zwrot proporcjonalnej części drugiej raty Opłaty Statutowej (czesnego) nastąpi przelewem w terminie 14 (czternastu) dni od daty wypowiedzenia umowy o kształcenie na wskazane przez Rodzica konto bankowe.

7. Celem złożenia rezygnacji (wypowiedzenia umowy), Rodzic przesyła Organizatorowi oświadczenie
o rezygnacji pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków.

VIII. Prawa własności intelektualnej.
1. Wszelkie materiały edukacyjne i naukowe udostępniane Studentom i Rodzicom przez Organizatora na potrzeby uczestniczenia w zajęciach w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci, w tym również zawartość Pudełka edukacyjnego oraz jego poszczególne elementy, niezależnie od sposobu takiego udostępnienia oraz formy (nośnika) ich utrwalenia (materiały papierowe, elektroniczne, e-booki, prezentacje on-line, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, zdjęcia, tutoriale itp.) („Materiały”), jak również wszelkie treści oraz wygląd Serwisu Internetowego Organizatora, w tym teksty, zestawienia, koncepcje, programy i metodologia nauczania, opisy, fotogalerie i poszczególne fotografie, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki itp. zawarte w Serwisie Internetowym Organizatora, jak również układ Serwisu Internetowego Organizatora jako całości oraz jego poszczególnych części („Treści”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Organizatora, w tym logo i znak towarowy „Uniwersytet Dzieci” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Organizatora lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą
z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

2. Materiały, Treści, ani Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone / kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Internetowego Organizatora
i niezwiązany z realizacją Programu przez Studenta. Udostępnienie Materiałów, Treści lub Znaków Studentowi lub Rodzicowi nie stanowi udzielenia licencji, ani przeniesienia praw upoważniających do korzystania, ani rozporządzania nimi.

IX. Procedura reklamacyjna oraz rozwiązywanie sporów.
1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Dzieci należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Organizatora: sekretariat@ud.edu.pl .Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego punktu.

2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny podany przez Rodzica podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego lub inny adres podany w reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 1 niniejszego punktu
w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody
z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.) Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Kandydata / Studenta lub jego Rodzica dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Kandydata / Studenta lub jego Rodzica każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

4. W razie braku porozumienia pomiędzy Organizatorem a Kandydatem / Studentem / Rodzicem, wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygać będą właściwe rzeczowo i miejscowo Sądy powszechne, według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla spraw związanych z Regulaminem, jest prawo polskie.

5. Organizator informuje, że w konsumentom w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługują uprawnienia do pozasądowego rozwiązania sporów z Organizatorem. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej,
a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).

6. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu; (ii) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Organizatorem; (iii) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Organizator wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

X. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, Studentów i Rodziców.
1. Organizator informuje, iż administratorem w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”) -
w odniesieniu do danych osobowych Kandydatów, Studentów oraz ich Rodziców jest Organizator, czyli Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387 („Administrator”).

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kandydatów, Studentów oraz ich Rodziców przez Administratora, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące im w związku z przetwarzaniem przez ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności i Plików Cookie dostępnej na stronie: https://uniwersytetdzieci.pl/polityka-prywatnosci

XI. Postanowienia końcowe.
1. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci oznacza, iż Student oraz jego Rodzice akceptują również wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć, na które uczęszcza Student, pojawiające się w Serwisie Internetowym Organizatora oraz w wiadomościach elektronicznych przesyłanych do Rodziców na adres e-mail podany w ramach Konta. Organizator zapewnia również, że takie informacje nie będą stanowiły zmiany zasad Regulaminu, a jedynie doprecyzowanie szczegółów organizacyjnych w zakresie prowadzonych zajęć.

2. Wypełnienie i przesłanie przez Rodziców formularza rejestracji wraz z zaznaczeniem odpowiedniego checkbox’u pod tym formularzem rejestracji, oznacza:
a) potwierdzenie znajomości treści Regulaminu oraz jego akceptację, a tym samym wyrażenia woli zawarcie umowy o kształcenie w ramach Programu przez Organizatora, a także
b) zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

3. Z chwilą otrzymania przez Rodzica potwierdzenia przyjęcia Kandydata na Program dochodzi do zawarcia umowy o kształcenie w ramach Programu przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie
i za wynagrodzeniem (Opłatą Statutową) określoną w Systemie Internetowym Organizatora. Umowa zostaje zawarta na czas określony - czas realizacji Programu.

4. Każdy z Rodziców oświadcza, że jest uprawniony do sprawowania opieki nad Studentem, a władza rodzicielska nie została ograniczona, ani nie został jej pozbawiony. Rodzice oświadczają, że każdy z nich może samodzielnie składać wszystkie oświadczenia dotyczące umowy o kształcenie i jej wykonania.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Studenta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Studenta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Studenta wirusami.
W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zapewnienia Studentom odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu na czas prowadzenia Zajęć Zdalnych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niezastosowania się do zaleceń Organizatora zawartych
w Regulaminie.

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Studentów, co ogłaszać będzie każdorazowo w Serwisie Internetowym Organizatora. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie pojawienia się ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem zagrożenia zachorowania na COVID-19, inne choroby epidemiczne, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii itp., w tym również zaleceń wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne uprawnione organy władzy publicznej, o ile będą one wpływały na sposób organizacji i prowadzenia zajęć dla Studentów.
W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, Studentowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach ze skutkiem natychmiastowym oraz proporcjonalny zwrot drugiej części uiszczonej Opłaty Statutowej na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Regulamin podlega prawu polskiemu. Ponadto żadne z postanowień Regulaminu nie prowadzi do pozbawienia konsumenta lub odpowiednio przedsiębiorcy na prawach konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2022 roku.

Załącznik do Regulaminu
Kurs przygotowujący do egzaminu 8 - klasisty na Uniwersytecie Dzieci (dla grupy wiekowej 13 - 14 lat):
1. Kurs prowadzony jest w formacie online z dwóch przedmiotów: fizyki i chemii.
2. W całym roku akademickim realizowanych jest 56 zajęć; każde trwa 60 minut.
3. Uczestnik bierze udział w dwóch zajęciach zdalnych w tygodniu: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki od 22.09.2022 do 17.05.2023.
3. Wybór konkretnych terminów zajęć odbędzie się we wrześniu.
4. Jeśli realizacja kursu wymagać będzie dodatkowych materiałów będą one przesłane Studentowi przez Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w czasie zapisu na zajęcia.