Często zadawane pytania

O Uniwersytecie

 • Kto może być uczestnikiem zajęć?

  W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zapisane na Uniwersytet Dzieci w wieku 6 - 16 lat. (W Poznaniu dzieci w wieku 6 - 11 lat).

 • Jak zapisać dziecko na Uniwersytet Dzieci?

  Rekrutacja odbywa się raz w roku, rozpoczyna się w maju. Dokładny jej termin jest ogłoszony na naszej stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/rekrutacja

 • Jakie są warunki zakwalifikowania się na Uniwersytet Dzieci?

  W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 - 16 lat. Oferta Uniwersytetu Dzieci skierowana jest do wszystkich dzieci w określonym wieku, dlatego nie liczą się szczególne umiejętności, osiągnięcia w nauce itp. Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji niezbędne jest wysłanie zgłoszenia poprzez konto rodzica w określonym terminie, publikowanym na stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl

  Kandydaci biorą udział w rekrutacji na dany kierunek studiów (grupy wiekowe: Odkrywanie, Inspiracje, Tematy, Mistrz i Uczeń, Nauka do kwadratu) zgodny z rokiem urodzenia dziecka. Grupy wiekowe opisane są na stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/kierunki

  O wynikach rekrutacji informuje dziekanat ośrodka. W przypadku, kiedy liczba chętnych na dany kierunek jest większa niż pula przewidzianych miejsc odbywa się automatyczne losowanie. W rekrutacji nie liczy się kolejność zgłoszeń.

  Terminowe uregulowanie płatności jest gwarancją rezerwacji miejsca na Uniwersytecie Dzieci.

 • Jaka jest wysokość opłat?

  Informacja o opłatach znajduje się https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/oplaty

  Z myślą o tych, którzy nie mają możliwości finansowych, Uniwersytet Dzieci stworzył program funduszu stypendialnego dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

  Więcej informacji na temat stypendiów znajduje się na stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/stypendia

 • Jak skontaktować się z Uniwersytetem Dzieci?

  We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją i zajęciami Uniwersytetu Dzieci prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z dziekanatem wybranego ośrodka. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://uniwersytetdzieci.pl/kontakt

Informacje dotyczące organizacji zajęć

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

  Zajęcia realizowane są w soboty.

 • Gdzie odbywają się zajęcia?

  Zajęcia realizowane są na terenie wyższych uczelni, instytucji nauki i kultury oraz innych placówkach naukowych.

 • Jak często odbywają się zajęcia?

  W przypadku kierunków Odkrywanie, Inspiracje i Tematy, Rodzice samodzielnie planują harmonogram zajęć na podstawie proponowanych terminów. Wykłady odbywają się wyłącznie w jedną sobotę. Warsztaty realizowane są w kilku terminach. Rodzice wybierają dogodne dla siebie daty i godziny warsztatów określając tym samym częstotliwość zajęć.

  Dla kierunków Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu, terminy zajęć są z góry określone i udostępnione na początku semestru. Harmonogram zajęć jest inny dla każdej specjalizacji. Spotkania realizowane są co 2-3 tygodnie.

 • Jak długo trwają zajęcia?

  Czas trwania zajęć dostosowany jest do wieku dziecka, inny w każdej grupie wiekowej. Wykłady trwają od 30 do 60 minut, a zajęcia warsztatowe od 45 do 120 minut - w zależności od kierunku. Czas trwania zajęć jest zawsze podany przy opisie zajęć.

  Szczegółowe informacje na temat ilości zajęć i czasu ich trwania w ramach kierunku dostępne są na stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/kierunki

 • Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?

  Rok akademicki rozpoczyna pierwszy wykład w ramach kierunku. O terminach wykładów i kolejnych zajęć informuje dziekanat na przełomie sierpnia i września drogą e-mailową. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy elektroniczne dokonywane poprzez panel rodzica.

 • Kiedy dziecko otrzymuje indeks i identyfikator?

  Każdy nowy student otrzymuje indeks i imienny identyfikator przed pierwszym wykładem/warsztatem. Indeks z wkładką do wpisywania zajęć oraz identyfikator wydawane są raz na całe studia. Student kontynuujący zajęcia na wyższym kierunku otrzymuje w recepcji nową wkładkę do indeksu.

Zapisy i uczestnictwo w zajęciach

 • Jak zapisać dziecko na zajęcia w roku akademickim?

  Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez panel rodzica.

  Instrukcja obsługi panelu rodzica w zakresie zapisów na zajęcia dla dzieci z kierunków Odkrywanie, Inspiracje, Tematy jest do pobrania tutaj.

  Instrukcja obsługi panelu rodzica w zakresie zapisów na zajęcia dla dzieci z kierunków Mistrz i Uczeń, Nauka do kwadratu jest do pobrania tutaj.

  Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisane w panelu rodzica. Zapisanie dziecka na każde zajęcia jest warunkiem koniecznym, aby mogło ono w nich uczestniczyć.

 • Kiedy można zapisać dziecko na wybrane terminy zajęć?

  Harmonogram zapisów na zajęcia udostępniamy drogą e-mailową oraz na stronie Aktualności na początku września. Zapisy na zajęcia możliwe są wyłącznie poprzez panel rodzica, w zakładce Zapisy do piątku, do godz. 10:00 przed sobotą - dniem zaplanowanych zajęć.

 • Czy można zmienić termin zajęć?

  Tak, można zmienić termin lub godzinę zaplanowanych warsztatów w ramach wolnych miejsc widocznych w panelu rodzica. Zmian można dokonać do piątku do godz. 10.00, przed daną sobotą zaplanowanych zajęć.

 • Z jakim wyprzedzeniem przed otwarciem zapisów znane są tematyka i terminy zajęć?

  Opisy zajęć są dostępne na naszej stronie w piątek, w tygodniu poprzedzającym zapisy na zajęcia w danym cyklu.

 • Czy Uniwersytet Dzieci organizuje zajęcia dla rodziców?

  W każdym ośrodku organizowane są wykłady dla rodziców. Mają one charakter otwarty - są one bezpłatne i nie ma potrzeby zapisów na nie. Informacja o wykładach znajduje się na naszej stronie w zakładce “kierunki studiów - zajęcia dla rodziców”.

 • Czy otrzymam powiadomienie o zbliżających się zajęciach mojego dziecka?

  Tak, wszystkie Informacje dotyczące najbliższych zajęć są wysyłane na adres e-mail rodzica, w czwartek przed sobotą, kiedy zaplanowane są zajęcia. Wiadomość zawiera istotne informacje organizacyjne dot. miejsca odbywania się zajęć, zadań do wykonania przed zajęciami, materiałów jakie należy przynieść czy innych istotnych uwag zw. z charakterem i miejscem zajęć. Wszystkie te informacje znajdują się również na stronie w planie zajęć, przy opisie konkretnych warsztatów/wykładów.

 • W jaki sposób znaleźć miejsce, w którym odbywają się zajęcia?

  Miejsce zajęć podane jest na stronie, w panelu rodzica w planie zajęć oraz w wiadomości e-mail przypominającej o zajęciach. W celu ułatwienia dotarcia na zajęcia, posługujemy się banerami Uniwersytetu Dzieci i innymi oznaczeniami. Przed salą wykładową lub warsztatową ustawiona jest tzw. recepcja z konkretnym tytułem zajęć, gdzie wolontariusze w koszulkach z logo Fundacji czekają na studentów z listą obecności.

 • Co należy zrobić po przyjściu na zajęcia?

  Na zajęcia prosimy przyjechać min.15 minut przed ich rozpoczęciem. Po przyjściu na zajęcia, student zgłasza swoją obecność w recepcji u wolontariusza, który wbija pieczątkę w indeksie. Jest ona potwierdzeniem obecności na zajęciach.

  Każdorazowo przed zajęciami prosimy o uzupełnienie indeksu.

  Wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia wpisu znajdują się na naszej stronie przy opisie zajęć (data, tytuł, prowadzący, przedmiot).

 • Czy moje dziecko zostanie wpuszczone na zajęcia, jeśli się spóźni?

  W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć, przez szacunek do innych studentów oraz prowadzących zajęcia Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych studentów.

 • Co dziecko powinno przynieść na zajęcia?

  Na zajęciach dziecko powinno mieć indeks i identyfikator z czytelnie wpisanym na jego odwrocie aktualnym numerem telefonu do rodzica/opiekuna.

  Jeśli na potrzeby zajęć wymagane jest wykonanie zadania przed warsztatami lub przyniesienie wskazanych materiałów, Rodzic otrzyma taką informację w wiadomości mailowej w czwartek, przed zaplanowanymi zajęciami.

  Na zajęcia prosimy nie wnosić jedzenia i picia. Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych.

 • Co zrobić, gdy zgubi się lub zniszczy indeks lub identyfikator?

  Duplikat indeksu i identyfikatora jest wydawany za darmo, po mailowym zgłoszeniu do dziekanatu.

 • Czy jest możliwość odrobienia zajęć, na których dziecko było nieobecne?

  Wykłady realizowane są wyłącznie w jednym terminie i nie ma możliwości ich odrobienia w innym dniu. W celu uzyskania informacji w sprawie możliwości odrobienia warsztatów należy skontaktować się z dziekanatem. Student może odrobić zajęcia w innym terminie pod warunkiem dostępnych miejsc. Uniwersytet Dzieci nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

 • Czy nieobecność na zajęciach ma wpływ na ukończenie roku akademickiego?

  Uniwersytet Dzieci nie wyciąga konsekwencji z niezrealizowanych zajęć (z wyjątkiem studentów korzystających z programu stypendialnego, więcej informacji na stronie https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/stypendia). Frekwencja studenta na zajęciach nie ma wpływu na możliwość dalszego uczestnictwa w zaplanowanych warsztatach i wykładach. Student otrzyma świadectwo ukończenia roku niezależnie od ilości zrealizowanych zajęć.

 • Czy rodzic uczestniczy w zajęciach dziecka?

  Dzieci uczestniczą w zajęciach bez rodziców. Podczas wykładów i warsztatów dziećmi opiekują się wolontariusze. Rodzice mogą zgłosić się do Straży Rodzicielskiej i czuwać nad organizacją i bezpieczeństwem dzieci podczas wykładów. Zgłoszenia do wolontariatu i Straży Rodzicielskiej przyjmuje koordynator wolontariatu danego ośrodka. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/wolontariat

 • Kto przyprowadza i odbiera dziecko po zajęciach?

  Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia. Prosimy nie umawiać się z dziećmi przed budynkiem lub na parkingu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie ponosi również odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

 • Czy student może wrócić samodzielnie do domu?

  Studenci kierunków Tematy, Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu mogą po zajęciach samodzielnie wracać do domu pod warunkiem posiadania podpisanej zgody od rodzica/opiekuna na samodzielny powrót. Zgoda powinna być wpięta do indeksu studenta. Wzór zgody możliwy do pobrania tutaj