Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Regulamin programu stypendialnego

§1 Postanowienia ogólne

1. Program Stypendialny „Dziecko na Uniwersytecie”, zwany dalej „Stypendium”, skierowany do studentów Uniwersytetu Dzieci prowadzonego przez Fundację Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Tynieckiej 35,  30-323 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712, zwaną dalej Fundacją.

2. Niniejszy regulamin określa kryteria podmiotowe i przedmiotowe oraz zasady przyznawania Stypendium dla osób którym brak środków finansowych utrudnia zdobywanie wykształcenia.

3. Pomoc finansowana jest ze środków własnych Fundacji. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu określana jest corocznie przez Zarząd Fundacji na podstawie bieżących możliwości finansowych Fundacji. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu kolejne wnioski nie będą rozpatrywane.

4. Celem pomocy jest promowanie osób ambitnych, którym warunki materialne utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie nauki na Uniwersytecie Dzieci.

5. Pomoc skierowana jest do studentów kontynuujących naukę na Uniwersytecie Dzieci lub planujących podjęcie nauki po raz pierwszy.

6. W przypadku ubiegania się o Sypendium dla więcej niż jednego dziecka, wniosek stypendialny należy wypełnić dla każdego dziecka osobno.

§2 Warunki formalne uzyskania stypendium

1. O uzyskanie Stypendium mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci (studentów) spełniających następujące warunki:
- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz złożyli wniosek w terminie określonym w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

2. W celu zawnioskowania o przyznanie Stypendium należy w terminie wskazanym przez Fundację wypełnić formularz stypendialny zamieszczony przez Fundację na stronie https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/stypendia

3. Termin składania wniosków publikowany jest na stronie Fundacji: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/stypendia

4. Wnioskodawca może zostać poproszony o udostępnienie do wglądu dokumentów poświadczających sytuację materialną i rodzinną. W tej sprawie, dziekanat Regionalnego Ośrodka Uniwersytetu Dzieci, do którego aplikuje student, będzie się kontaktować drogą e-mailową.

5. Brak nadesłania odpowiednich dokumentów na prośbę Komisji stypendialnej, w wyznaczonym terminie, skutkuje nierozpatrzeniem wniosku stypendialnego.

§3 Komisja stypendialna

1. Celem realizacji swych zadań w zakresie pomocy stypendialnej Fundacja powołuje Komisję Stypendialną – zwaną w dalszej części regulaminu Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą:
a) Dyrektor Ośrodka Regionalnego,
b) od 3 do 5 osób powoływanych przez Zarząd Fundacji,

3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Do zadań Komisji należy:
a) rozpatrywanie wniosków,
b) podejmowanie decyzji o ilości i wysokości przyznawanej pomocy stypendialnej (w ramach środków przeznaczonych na ten cel przez  Zarząd Fundacji),
c) informowanie wnioskodawców o wynikach przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
d) podejmowanie decyzji w sprawie cofnięcia, zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wypłacanego Stypendium.

§4 Zasady przyznawania pomocy finansowej

1. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Komisja Stypendialna.

2. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Stypendium Komisja bierze pod uwagę kryteria określone niniejszym Regulaminem. Komisja może, w porozumieniu z Zarządem, przyznać lub odmówić przyznania Stypendium również wtedy, jeśli kandydat spełnia lub nie spełnia warunków Regulaminu. W przypadku Stypendiów przyznawanych studentom kontynuującym naukę - Komisja, mimo spełnienia kryteriów określonych niniejszym Regulaminem, może odmówić jego przyznania, jeśli dany student miał więcej niż trzy nieobecności w semestrze.

3. Komisji przysługuje w każdym czasie prawo do cofnięcia udzielonego Stypendium w przypadku więcej niż trzech nieobecnościach w semestrze.

4. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości przyznanej pomocy w trakcie jej udzielania również ze względu na zmianę możliwości finansowych Fundacji.

5. Stypendia przyznane będą w ramach możliwości finansowych Fundacji, spośród kandydatów tym osobom, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria określone niniejszym Regulaminem.

6. Rozpatrywanie wniosków stypendialnych odbywa się w trakcie trwania rekrutacji na dany rok akademicki. Wniosek stypendialny należy wypełnić w przeciągu 4 dni od dnia zgłoszenia dziecka na Uniwersytet Dzieci.

7. Informacje o decyzji w sprawie przyznania stypendium przesyłane są droga mailową w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku stypendialnego. 

8. Rodzice / opiekunowie prawni studenta otrzymującego Stypendium są obowiązani niezwłocznie powiadomić Fundację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania Stypendium.

9. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania Stypendium, Stypendyści zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty za studia (“opłaty statutowej”), która podana jest na stronie https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/oplaty.

10. Jeżeli Stypendium zostało uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych, Stypendyści zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty statutowej, która podana jest na stronie https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/oplaty.

§5 Przeznaczenie pomocy finansowej

Stypendium stanowi częściową lub całkowitą refundację opłaty za studia na Uniwersytecie Dzieci.

§6 Forma pomocy finansowej

1. Pomoc udzielana jest w formie pokrycia opłaty za studia na Uniwersytecie Dzieci w całości lub w części.
2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego (od września do czerwca).

§7 Obowiązki stypendysty

1. Stypendysta zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu studiów Uniwersytetu Dzieci, dostępnego na stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/regulamin-programu-stypendialnego

2. Stypendysta zobowiązany jest do wysokiej frekwencji na zajęciach Uniwersytetu Dzieci - z dopuszczeniem maksymalnie trzech nieobecności dziecka na zajęciach w semestrze, o czym mowa w §4 ust. 3.

3. Na prośbę Organizatora, Stypendysta zobowiązany jest do przesłania opinii na temat udziału w zrealizowanych zajęciach Uniwersytetu Dzieci celem ewaluacji Programu Stypendialnego.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami decyzje wiążącą podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być wprowadzane uchwałą Zarządu Fundacji.