Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Wykładowcy

dr hab. inż. Dorota Richter

Doktor Nauk Biologicznych, fykolog, ekolog.
Adiunkt w Katedrze Botaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Główne nurty zainteresowań naukowo-badawczych:
- ocena wpływu parametrów fizyczno-chemicznych siedliska na kształtowanie się struktury gatunkowej i ilościowej zbiorowisk cyanobakterii i glonów w ekstremalnych siedliskach górskich jak i polarnych,
- odpowiedzi zbiorowisk sinic na globalne zmiany klimatyczne i ich potencjalny wpływ na środowisko Arktyki,
- rola glonów, zwłaszcza sinic, w sukcesji i rozwoju oraz kształtowaniu bioróżnorodności lądowych ekosystemów tundrowych Arktyki,
- ocena zachodzących relacji pomiędzy zbiorowiskami sinic i glonów a warunkami fizykochemicznymi wód (szeroko rozumiana ekologia sinic i glonów),
- bioindykacyjna rola sinic i glonów w ocenie stopnia degradacji ekosystemów wodnych,
- zakwity glonów a zwłaszcza sinic (Cyanobakterii) i problemy toksyczności dla środowiska wodnego i człowieka,
- badania z zakresu anatomii roślin naczyniowych,
- badania florystyczne roślinności wodnej i bagienno-błotnej (makrofitowej).