Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
Rok akademicki 2021/2022

Regulamin studiów Uniwersytetu Dzieci

I. Postanowienia ogólne.

1. Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712, zwana dalej Organizatorem, realizuje projekty edukacyjne, w tym projekt pod nazwą Uniwersytet Dzieci.

II. Cele i zadania Uniwersytetu Dzieci oraz program studiów na Uniwersytecie Dzieci.

1. Organizator w ramach Uniwersytetu Dzieci będzie prowadził w roku akademickim 2020/2021 dwa programy studiów: 
  a) pierwszy program o nazwie “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” przeznaczony dla dzieci w grupie wiekowej 6 - 11 lat, którego szczegółowy opis znajduje się w Załączniku do Regulaminu oraz 
  b) drugi program o nazwie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” przeznaczony dla dzieci i młodzieży w grupie wiekowej 6 - 16 lat, którego szczegółowy opis znajduje się w Załączniku do Regulaminu
(odpowiednio “Program” lub “Programy”). Zajęcia, wykłady i warsztaty w ramach każdego Programu oraz na każdym kierunku studiów w ramach danego Programu opisanych szczegółowo w Załączniku do Regulaminu (odpowiednio “„Kierunek Studiów” lub „Kierunki Studiów”) dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań Studentów.

2. Uczestnikami studiów prowadzonych przez Organizatora w ramach każdego Programu są dzieci i młodzież spełniające wymagania opisane w punkcie IV Regulaminu (odpowiednio „Student” lub „Studenci”). 

3. Zajęcia w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci odbywają się w soboty (z zastrzeżeniem punktu III ust. 7 Regulaminu), w formie zajęć zdalnych (on-line) odbywających się w czasie rzeczywistym za pomocą środków porozumienia się na odległość (w Programie “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” i Programie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne”), jak również w formie stacjonarnych zajęć o charakterze warsztatów prowadzonych w terenie zewnętrznym, tj. na świeżym powietrzu („Warsztaty Terenowe”) (wyłącznie w przypadku Programu “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne”), zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki. 

4. Program “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” będzie prowadzony odrębnie w trzech miast / aglomeracji miejskich, w których działa ośrodek Uniwersytetu Dzieci, a mianowicie: w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz ich okolicach (odpowiednio „Ośrodek” lub „Ośrodki”), zaś Program “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” będzie prowadzony bez podziału na poszczególne Ośrodki.

5. W ramach każdego Programu Organizator przewiduje zajęcia warsztatowe zdalne (on-line) z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego przesłanego uprzednio Studentowi przez Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską (“Pudełko edukacyjne”). Organizator ponosi koszt dostarczenia Pudełka edukacyjnego wyłącznie na terenie Polski. 

6. Program każdego Kierunku Studiów realizowany jest w cyklu dwuletnim, za wyjątkiem Kierunku Studiów “Nauka do Kwadratu”, który jest realizowany w cyklu trzyletnim. Studenci mogą rozpocząć naukę w dowolnym roku akademickim w miarę dostępności miejsc. Liczba zajęć określana jest odrębnie dla danego Kierunku Studiów

7. Organizator oświadcza, że jako podmiot wspierający aktywnie ideę wolontariatu, prowadzi zajęcia w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci również przy wsparciu i współdziałaniu wolontariuszy.

III. Organizacja zajęć w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci.

1. Organizator komunikuje się z rodzicami / opiekunami prawnymi rekrutujących się kandydatów na Studentów (odpowiednio „Kandydat” lub „Kandydaci”) zgodnie z punktem IV Regulaminu lub rodzicami / opiekunami prawnymi Studentów (łącznie odpowiednio „Rodzic” lub „Rodzice”), jak również przekazuje wszelkie informacje i szczegóły dotyczące organizacji zajęć w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci, a także niezbędne materiały edukacyjne i naukowe dla Studentów uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Dzieci, poprzez ich umieszczenie / udostępnienie:

   a) bezpośrednio na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci, której jest administratorem, udostępnionej pod adresem: www.uniwersytetdzieci.pl („Serwis Internetowy Organizatora”);
   b) w ramach panelu dedykowanego dla danego Rodzica udostępnionego mu po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym Organizatora oraz utworzeniu konta użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego Organizatora („Konto”);
   c) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta;
   d) za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta - w bardzo pilnych i ważnych kwestiach, w tym w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i konieczności niezwłocznego dotarcia do Rodzica / Studenta z daną informacją.

2. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie, a mianowicie w związku z dużym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zachorowania na COVID-19 w Polsce, które może się utrzymać przez cały rok akademicki 2021/2022, jak również mając na uwadze dotychczasowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z sytuacją epidemiczną wprowadzane na terenie Polski przez organy władzy publicznej, jak również zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Organizator zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii oraz ochronę zdrowia i życia Studentów, prowadzących i wolontariuszy. Wobec powyższego nauczanie na Uniwersytecie Dzieci w roku akademickim 2021/2022 jest zorganizowane - w zależności od Programu oraz  Kierunku Studiów - wyłącznie w następujących formach: 

   a) wykłady, warsztaty, spotkania z naukowcem, seminaria, webinary prowadzone w trybie zdalnym (on-line) w czasie rzeczywistym (“Zajęcia Zdalne”);
   b) Warsztaty Terenowe (wyłącznie Studenci w Programie “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne”);
   c) warsztaty do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem Pudełka Edukacyjnego (wyłącznie Studenci w Programie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” na Kierunkach Studiów “Odkrywanie”, “Inspiracje” i “Tematy”).

3. Odbywanie się Zajęć Zdalnych oznacza prowadzenie ich przez Organizatora z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi komunikacji na odległość (komunikatorów internetowych) oferowanych przez podmioty trzecie, umożliwiających prowadzenie rozmów głosowych z widocznym obrazem w czasie rzeczywistym, w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa rozmów i prywatności uczestników Zajęć Zdalnych (Studentów, prowadzących zajęcia, wolontariuszy). 

4. Organizator oświadcza, że Zajęcia Zdalne prowadzone zgodnie z ust. 3 niniejszego punktu nie będą rejestrowane przez Organizatora, czy też jego prowadzących zajęcia lub wolontariuszy. Ponadto zabrania się Rodzicom oraz Studentom rejestrowania Zajęć Zdalnych w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, a także zapewniania jakimkolwiek osobom trzecim dostępu do Zajęć Zdalnych w całości lub części oraz umożliwienia im takiego rejestrowania, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie. Niezastosowanie się do powyższego zakazu stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Organizator zastrzega, że w razie gdy na skutek niezastosowania się do powyższego zakazu dojdzie do naruszenia prawa do prywatności, prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych lub praw, a także danych osobowych, czy też jakichkolwiek praw własności intelektualnych jakiejkolwiek osoby (w tym innego Studenta, prowadzącego zajęcia, wolontariusza itp.), pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Rodzic, który dopuścił do niezastosowania się do powyższego zakazu.

5. Wobec ust. 3 niniejszego punktu, Organizator informuje, że warunkiem uczestniczenia Studentów w Zajęciach Zdalnych jest zapewnienie Studentom przez Rodziców następującego sprzętu IT oraz spełnienie następujących wymagań technicznych:

    a) posiadanie sprawnego komputera stacjonarnego lub dowolnego urządzenia mobilnego umożliwiającego dostęp do Internetu (laptop, tablet, smartphone); 
    b) posiadanie sprawnych: myszy komputerowej lub innego manipulatora oraz klawiatury, a także systemu audio;
    c) zainstalowana przeglądarka internetowa;
    d) dostęp do Internetu.
Z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, Organizator zaleca, aby podczas uczestniczenia przez Studenta w Zajęciach Zdalnych wykorzystywany przez niego komputer lub urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do Internetu, posiadały zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe.

Ponadto, mając na uwadze punkt VI ust. 11 Regulaminu, Organizator zaleca również, aby Rodzic zapewnił Studentowi dodatkowo posiadanie sprawnych kamery komputerowej oraz mikrofonu, celem umożliwienia mu kontaktu wizualnego i głosowego podczas uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, co jednak z uwagi na zapewnienie możliwości poszanowania prywatności Studentów nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku uczestniczenia Studentów w Zajęciach Zdalnych.  

6. Studenci są informowani o terminie i miejscu planowanych zajęć z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem. Termin ten może ulec skróceniu w pojedynczych przypadkach, z uwagi na specyfikę danych zajęć. W takim wyjątkowym przypadku informacja o miejscu zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed zajęciami.

7. W szczególnych przypadkach, w tym w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej, a w szczególności okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną, w tym zagrożenie zachorowania na COVID-19, czy też inne choroby epidemiczne, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany: 

  a) miejsca i czasu (także na inne dni tygodnia, niż sobota) Warsztatów Terenowych lub Zajęć Zdalnych; 
  b) programu i tematów Warsztatów Terenowych, w tym poprzez wprowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjnym lub sportowym;
  c) osoby prowadzącej Warsztatów Terenowych lub Zajęć Zdalnych oraz
  d) polegającej na odbyciu Warsztatów Terenowych wyjątkowo w trybie zdalnych (on-line) w sposób opisany w ust. 3 i następnych niniejszego punktu;

przy czym informacja o powyższym zostanie podana drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta oraz poprzez wiadomość SMS na numer telefonu Rodzica podany w ramach Konta.

8. Szczegółowy harmonogram wszystkich zajęć w ramach każdego Programu i każdego Kierunku Studiów, udostępniany jest w Serwisie Internetowym Organizatora począwszy od września 2021 roku. Tematy poszczególnych zajęć dostępne są nie później niż w terminie 3 (trzech) dni przed rozpoczęciem zapisów na kolejny blok tematyczny zgodnie z harmonogramem zajęć.

9. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci zamieszczane są w Serwisie Internetowym Organizatora i prezentowane są w postaci krótkiego ich opisu, fotogalerii, mogą być zamieszczane w postaci filmów, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet.

IV. Zasady rekrutacji Studentów.

1. Rekrutacja Studentów na Uniwersytet Dzieci prowadzona jest w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego punktu, termin rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 opublikowany zostanie na przełomie kwietnia oraz maja 2021 roku w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji terminu w innym okresie, niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego w Serwisie Internetowym Organizatora. 

3. Celem zgłoszenia Kandydata należy początkowo dokonać rejestracji w Serwisie Internetowym Organizatora poprzez utworzenie Konta zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Organizatora. Następnie, po uprzednim zalogowaniu się na Konto, należy uzupełnić oraz przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania  puli miejsc na danym Kierunku Studiów, zaś w przypadku Kierunków Studiów „Odkrywanie”, „Inspiracje” i „Tematy” również do wyczerpania puli miejsc na danym Kierunku Studiów w danym Ośrodku. Ogólna liczba dostępnych miejsc na danym Kierunku Studiów oraz w danym Ośrodku będzie udostępniona w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/. Utworzenie oraz utrzymanie Konta w ramach Serwisu Internetowego jest niezbędne do uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Dzieci Organizatora, a zatem jego usunięcie zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Organizatora jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Dzieci, w rozumieniu punktu VII Regulaminu.

4. Mając w szczególności na uwadze punkt II ust. 6 Regulaminu, przy ubieganiu się o miejsce na liście Studentów Uniwersytetu Dzieci pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące naukę, ale również rodzeństwo dotychczasowych Studentów, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego punktu.

5. Postanowienia ust. 4 niniejszego punktu dotyczące pierwszeństwa przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie Dzieci nie dotyczy Studentów, którzy w poprzednim roku akademickim nie stosowali się do postanowień ówczesnego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci, bądź których Rodzice w poprzednim roku akademickim nie stosowali się do postanowień ówczesnego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci, w szczególności zasad obowiązujących na zajęciach. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i prawidłowy przebieg zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy prawa kontynuacji studiów Studentowi, który złamał zasady i postanowienia ówczesnego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci, bądź którego Rodzice naruszyli postanowienia ówczesnego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci.

6. Rodzice Kandydatów pozostających pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zapisie, drogą elektroniczną na adres e-mail Dziekanatu danego Ośrodka. Z uwagi na fakt, iż Organizator posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad Studentami oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i sprawny przebieg zajęć, Organizator podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego Kandydata, po uprzednim kontakcie z jego Rodzicami. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Kandydata wymagającego szczególnej opieki w razie uznania, że z uwagi na ograniczone zasoby i możliwości opieki nie będzie miał możliwości zapewnienia należytej opieki.

7. Rodzice dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych i terapeutycznych oraz (np. cukrzyca, epilepsja, autyzm, Zespół Aspergera itp.) zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych swojego dziecka. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego punktu jest poprzedzone udzielenie drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora, wyraźnej zgody obojga Rodziców.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci jest:

   a) zgłoszenie Kandydata przez jego Rodzica poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na studia w Serwisie Internetowym Organizatora;
   b) otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet Dzieci drogą mailową, na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta - w dacie otrzymania tego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy o uczestniczenie Studenta w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci;
   c) terminowe dokonanie Opłaty Statutowej, o której mowa w punkcie V Regulaminu.

9. Kandydaci są zapisywane na dany Kierunek Studiów zgodnie z rocznikiem dziecka.

10. Każdy Student otrzymuje identyfikator (uprawniający do uczestniczenia w Warsztatach Terenowych) oraz indeks Uniwersytetu Dzieci, który jest zobowiązany posiadać podczas Warsztatów Terenowych (dotyczy Studentów w Programie “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne”). W przypadku Studentów w Programie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” Organizator zastrzega możliwość wydania indeksów Uniwersytetu Dzieci wyłącznie w formie elektronicznej. 

11. Corocznie Organizator zastrzega sobie możliwość rezerwacji puli miejsc w ramach Uniwersytetu Dzieci w danym Ośrodku dla kluczowych Partnerów Organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji śródrocznej (na semestr wiosenny) oraz rekrutacji uzupełniającej w trakcie trwania roku akademickiego 2021/2022, w tym w wybranych Ośrodkach. Informacja o dostępności miejsc jest umieszczana w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z zasadami zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje na temat harmonogramu wpłat przekazuje Rodzicom Dziekanat danego Ośrodka drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta.

V. Opłaty statutowe.


1. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dzieci jest odpłatny. Całość wpływów przeznaczona jest na realizację celów statutowych Organizatora.

2. Wysokość opłaty za studia („Opłata Statutowa”) w roku akademickim 2021/2022 w każdym Ośrodku, termin wpłaty a także aktualny rachunek bankowy Organizatora, każdorazowo ogłaszane są w Serwisie Internetowym Organizatora wraz z uruchomieniem rekrutacji oraz są dostępne tutaj. Opłata Statutowa może zostać opłacona w całości lub w dwóch ratach, według wyboru Rodzica, zgodnie z informacją zamieszczoną w Serwisie Internetowym Organizatora. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania przelewu na rachunku bankowym Organizatora.

3. Brak uiszczenia Opłaty Statutowej w terminie upoważnia Organizatora do skreślenia Studenta z listy Studentów Uniwersytetu Dzieci.  

4. Rodzice, którzy nie są w stanie wnieść pełnej Opłaty Statutowej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne dla swojego dziecka (Studenta). Warunki ubiegania się o stypendium zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Programu Stypendialnego, którego pełna treść znajduje się w Serwisie Internetowym Organizatora, w zakładce pod następującym adresem: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/regulamin-programu-stypendialnego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego stypendium. W szczególności, stypendium może zostać cofnięte w przypadku odnotowania więcej niż trzech nieobecności Studenta na zajęciach w semestrze oraz nieprzestrzegania obowiązujących zasad opisanych w Regulaminie.

6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie zastrzegają inaczej dla konkretnych przypadków i okoliczności, Organizator nie zwraca wniesionej Opłaty Statutowej za zajęcia, w których Student nie wziął udziału, bez względu na przyczynę takiej nieobecności.

7. W ramach Opłaty Statutowej Organizator zapewnia Studentom ewentualne bilety lub wejściówki do miejsc (parków, ogrodów itp.), w których odbywają się Warsztaty Terenowe, o ile wejście do tych miejsc lub korzystanie z atrakcji znajdujących się w takich miejscach jest odpłatne (dotyczy Studentów w Programie “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne”).

8. Dostarczenie Studentowi Pudełek edukacyjnych lub innych materiałów na adres do doręczeń na terytorium Polski  podany przez Rodzica w ramach Konta, odbywa się w ramach Opłaty Statutowej, czyli bez ponoszenia dodatkowych opłat za przesyłkę. Jednakże w przypadku podania adresu do doręczeń poza terytorium Polski, bądź powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów w razie nieodebrania przesyłki w terminie, niepodjęcie jej z miejsca pozostawienia po nieskutecznym doręczeniu oraz awizowaniu itp., wszelkie takie dodatkowe koszty pozostają wyłącznie po stronie Rodziców.

9. Jeśli Student zgubi lub utraci indeks lub identyfikator, o których mowa w punkcie IV ust. 10 Regulaminu, wydawany jest mu duplikat po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł (dziesięciu złotych) za jeden zgubiony lub utracony dokument, na rachunek bankowy Organizatora (dotyczy indeksów w formie papierowej, a nie elektronicznej).

VI. Zgłoszenie udziału w zajęciach, zasady obowiązujące na zajęciach.

1. Aby Student mógł uczestniczyć w danych zajęciach w Programie “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” oraz w Programie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” na Kierunkach Studiów “Mistrz i Uczeń” oraz “Nauka do kwadratu”, musi zostać na te zajęcia zapisany poprzez Konto. Tylko Studenci zapisani na listach obecności na dane zajęcia i konkretną godzinę mogą wziąć udział w danych zajęciach, niezależnie od liczby ewentualnych wolnych miejsc. Dzieci nie będące Studentami Uniwersytetu Dzieci (rodzeństwo, znajomi itp.) oraz te nieposiadające identyfikatora Studenta (w przypadku Warsztatów Terenowych) nie są uprawnione do udziału w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach w Programie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” na Kierunkach Studiów “Odkrywanie”, “Inspiracje” i “Tematy” nie wymaga zapisu na te zajęcia poprzez Konto. 

2. O uruchomieniu zapisów na zajęcia, Rodzic zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta, na kilka dni przed ich uruchomieniem. Organizator, przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022, zobowiązuje się udostępnić roczny harmonogram zapisów na zajęcia.

3. Student może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie na swoim Kierunku Studiów, zaś w przypadku Warsztatów Terenowych na Kierunkach Studiów „Odkrywanie”, „Inspiracje” i „Tematy” również wyłącznie w ramach tego Ośrodka, w ramach którego został zapisany na te Warsztaty Terenowe.

4. Organizator informuje, iż zapis Studenta na zajęcia możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Konta lub, w wyjątkowych sytuacjach, przez kontakt telefoniczny z Dziekanatem właściwego Ośrodka, najpóźniej do piątku (lub innego dnia poprzedzającego bezpośrednio zajęcia) przed zajęciami do godz. 10:00 AM. Prowadzący ani wolontariusz nie mają prawa podjęcia decyzji o wpuszczeniu niezapisanych Studentów ani osób trzecich na zajęcia, jak też nie mają prawa dopisania Studentów wcześniej zapisanych do listy obecności.

5. Każdy Student / Rodzic otrzymuje przypomnienie o zaplanowanych na najbliższą sobotę (lub inny dzień, w przypadkach wskazanych w punkcie III ust. 7 Regulaminu) zajęciach drogą elektroniczną na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta.

6. Łączna liczba miejsc na Warsztatach Terenowych z danego bloku tematycznego jest taka sama, jak liczba Studentów danego Kierunku Studiów. Liczba osób biorących udział w zajęciach w danej grupie zajęciowej jest ograniczona, dlatego o udziale w niej decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Z uwagi na fakt, iż Zajęcia Zdalne odbywają się tylko w jednym terminie wspólnie dla wszystkich Ośrodków, nie ma możliwości ich odrobienia. W przypadku nieobecności Studenta na Zajęciach Zdalnych, Organizator nie zapewnia miejsca na takich Zajęciach Zdalnych w innych terminach, jak również nie zwraca proporcjonalnej części Opłaty Statutowej z związku z taką nieobecnością. 

8. Odrabianie zajęć możliwe jest jedynie w odniesieniu do Warsztatów Terenowych, wyłącznie w przypadku znalezienia przez Dziekanat danego Ośrodka wolnych miejsc w innej grupie zajęciowej odbywającej Warsztaty Terenowe, po uprzednim kontakcie Rodzica z Dziekanatem danego Ośrodka.

9. Studenci zobowiązani są przybyć na wszystkie zajęcia w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci, w tym również na Zajęcia Zdalne, na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, Organizatora i wolontariuszy, w tym w szczególności przyjętych przez prowadzącego zasad zachowania się w trakcie uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, np. w postaci przedstawionej Studentom przez prowadzącego lub wolontariusza „netykiety”.

10. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia, w tym niedopuszczenia (zablokowania) na Zajęcia Zdalne, Studentów spóźnionych.

11. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Organizatora w organizowaniu i prowadzeniu zajęć w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci w trybie zdalnym (on-line) w sposób opisany w punkcie III ust. 3 Regulaminu, dążąc do podniesienia jakości prowadzonych Zajęć Zdalnych, zapewnienia ich interaktywności, a tym samym większej skuteczności w wiedzy przekazywanej Studentom, Organizator zaleca, aby Studenci podczas uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych przez cały czas ich trwania mieli włączoną kamerę komputerową oraz mikrofon (za wyjątkiem tych części Zajęć Zdalnych, w których byliby poproszeni przez prowadzącego o czasowe wyłączenie mikrofonu), celem umożliwiania Studentowi nawiązania relacji poprzez kontakt wizualny i głosowy z prowadzącym, wolontariuszami, jak również pozostałymi Studentami uczestniczącymi w tych samych Zajęciach Zdalnych. Organizator wskazuje, zaś Rodzic przyjmuje do wiadomości, że celem ewentualnego zmniejszenia ingerencji w sferę prywatności Studenta / Rodzica, zastosowanie się do powyższego zalecenia może się odbywać z wykorzystaniem powszechnie dostępnych funkcjonalności „rozmycia tła”, czy też wstawienia „sztucznego tła”, z zachowaniem zasad przedstawionych w tym zakresie przez prowadzącego. 

12. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania Warsztatów Terenowych. Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia Warsztatów Terenowych przez prowadzącego.

13. W czasie trwania Warsztatów Terenowych prowadzonych w określonym miejscu wskazanym przez Organizatora, Studenci nie mogą samowolnie opuszczać tego miejsca. 

14. Rodzice / opiekunowie upoważnieni pisemnie przez Rodziców są zobowiązani do zapewnienia punktualnego dowozu oraz odbioru Studentów uczestniczących w Warsztatach Terenowych, do / z uzgodnionego wcześniej miejsca, we własnym zakresie oraz wyłącznie na własny koszt. Z uwagi na wiek Studentów uczestniczących w Warsztatach Terenowych, Organizator nie przewiduje możliwości ich samodzielnego powrotu po zakończeniu zajęć na podstawie upoważnienia Rodziców; jednakże w wyjątkowych przypadkach może zezwolić na samodzielny powrót Studentom na Kierunku Studiów „Tematy” (dzieci w wieku 10 - 11 lat), jednakże pod warunkiem dostarczonego uprzednio pisemnego upoważnienia Rodziców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Warsztatów Terenowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za Studentów pozostawionych bez opieki przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Warsztatów Terenowych. 

15. W przypadku niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez Studenta zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym w szczególności przyjętych przez prowadzącego zasad zachowania się w trakcie uczestniczenia w Zajęciach Zdalnych, np. w postaci przedstawionej Studentom przez prowadzącego lub wolontariusza „netykiety”, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy Studentów.

16. Rodzice zobowiązują się do wskazania w ramach Konta adresu do doręczeń dla Pudełek edukacyjnych, jak również do odebrania Pudełek edukacyjnych przesłanych przez Organizatora w terminie umożliwiających ich dzieciom (Studentom) terminowe uczestniczenie w zajęciach. Niezwłocznie po odebraniu Pudełka edukacyjnego (jednakże nie wcześniej niż po upływie wskazanego czasu „kwarantanny” dla przesyłki, w razie takich wymagań sanitarnych) Rodzic powinien sprawdzić kompletność Pudełka edukacyjnego zgodnie z dołączoną do niego listą elementów, jak również brak uszkodzeń tych elementów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przesyłce, należy je niezwłocznie zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: sekretariat@ud.edu.pl wraz z przesłaniem fotografii dokumentujących nieprawidłowości, nie później niż w terminie (7 dni) dni przed planowanym terminem danych zajęć warsztatowych zdalnych (on-line). Wówczas Organizator podejmie starania celem niezwłocznego dosłania prawidłowego i kompletnego Pudełka edukacyjnego.

17. Ponadto, w razie pojawienia się ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem zagrożenia zachorowania na COVID-19, inne choroby epidemiczne, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii itp., w tym również zaleceń wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne uprawnione organy władzy publicznej, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Rodzicom i Studentom wytycznych oraz zasad w zakresie wymagań i obowiązków sanitarnych (noszenie zakrycia twarzy, czy korzystanie ze środków odkażających dłonie  w trakcie Warsztatów Terenowych, zachowanie określonego odstępu czasu pomiędzy odebraniem Pudełka edukacyjnego a jego odpakowaniem i wykorzystaniem, tzw. „kwarantanny” dla przesyłki itp.) podczas oraz z związku z uczestniczeniem w zajęciach w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania tych wytycznych i wymagań. 

VII. Rezygnacja ze studiowania na Uniwersytecie Dzieci.

1. Student / Rodzic ma prawo odstąpienia od umowy o uczestniczenie w zajęciach Uniwersytetu Dzieci zawartej z Organizatorem poprzez akceptację Regulaminu, a także prawo rezygnacji z udziału w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci na zasadach określonych poniżej.

2. Student / Rodzic, będąc konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy o uczestniczenie w zajęciach Uniwersytetu Dzieci zawartej z Organizatorem poprzez akceptację Regulaminu, bez konieczności podania przyczyny, w terminie (14) dni od daty jej zawarcia. W celu dokonania odstąpienia Student / Rodzic przesyła Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu umowy pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu do umowy Organizator zamieszcza pod następującym linkiem: WZÓR O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, przy czym Student / Rodzic nie ma obowiązku korzystania z tego wzoru. Jeżeli przed dokonaniem odstąpienia została wpłacona Opłata Statutowa lub jej pierwsza rata, to wówczas Organizator zwraca wpłacone środki w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia na wskazane przez Rodzica konto bankowe.

3. Ponadto Student / Rodzic może zrezygnować z uczestniczenia w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie później niż do dnia publikacji harmonogramu zajęć na Uniwersytecie Dzieci dla poszczególnych Programów w ramach Serwisu Internetowego Organizatora, tj. do dnia: 
    (i) 27 sierpnia 2021 roku - w odniesieniu do Studentów w Programie Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne;

    (ii) 31 sierpnia 2021 roku - w odniesieniu do Studentów w Programie Uniwersytet Dzieci - studia zdalne na Kierunkach Studiów: “Odkrywanie”, “Inspiracje” i “Tematy”;
    
    (iii) 26 września 2021 roku - w odniesieniu do Studentów w Programie Uniwersytet Dzieci - studia zdalne na Kierunkach Studiów: “Mistrz i Uczeń” i “Nauka do kwadratu”. 

W przypadku takiej rezygnacji: 

    a) jeżeli Student / Rodzic dokonał zapłaty pełnej Opłaty Statutowej, to wówczas Student będzie uprawniony do korzystania z zajęć w zakresie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zaś Organizator dokona zwrotu równowartości drugiej raty Opłaty Statutowej; 

   b) jeżeli Student / Rodzic dokonał zapłaty jedynie pierwszej raty na poczet Opłaty Statutowej, to wówczas Student będzie uprawniony do korzystania z zajęć w zakresie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu - w takim wypadku Student / Rodzic nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty drugiej raty na poczet Opłaty Statutowej; 

   c) jeżeli Student / Rodzic nie dokonał jeszcze zapłaty Opłaty Statutowej lub raty na jej poczet, to wówczas Student nie będzie uprawniony do dalszego udziału w zajęciach - w takim wypadku Student / Rodzic nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty Opłaty Statutowej (chyba że Student brał dotychczas udział w zajęciach pomimo braku zapłaty - w takim wypadku Student / Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia pierwszej raty na poczet Opłaty Statutowej).    

4.  W przypadku rezygnacji zgodnie z ust. 3 litera a) i b) niniejszego paragrafu, Student będzie uprawniony do:

   a) w Programie “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” - udziału w pierwszym bloku tematycznym oraz 6 (sześciu) wykładach zdalnych (on-line);

   b) w Programie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” na Kierunkach Studiów “Odkrywanie”, “Inspiracje” i “Tematy” - otrzymania Pudełka edukacyjnego z pierwszego bloku tematycznego, udziału w 5 (pięciu) spotkaniach z naukowcami oraz instrukcję głosową do drugiego bloku tematycznego bez Pudełka edukacyjnego;

   c) w Programie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” na Kierunkach Studiów “Mistrz i Uczeń” oraz “Nauka do kwadratu” - udziału we wszystkich zajęciach w ramach pierwszego semestru.  
      
5. Celem złożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego punktu, Rodzin przesyła Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków. 

6. Zwrot drugiej raty Opłaty Statutowej nastąpi przelewem w terminie 14 (czternastu) dni od daty rezygnacji na wskazane przez Rodzica konto bankowe.

VIII. Prawa własności intelektualnej.

1. Wszelkie materiały edukacyjne i naukowe udostępniane Studentom i Rodzicom przez Organizatora na potrzeby uczestniczenia w zajęciach w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci, w tym również zawartość Pudełka edukacyjnego oraz jego poszczególne elementy, niezależnie od sposobu takiego udostępnienia oraz formy (nośnika) ich utrwalenia (materiały papierowe, elektroniczne, e-booki, prezentacje on-line, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, zdjęcia, tutoriale itp.) („Materiały”), jak również wszelkie treści oraz wygląd Serwisu Internetowego Organizatora, w tym teksty, zestawienia, koncepcje, programy i metodologia nauczania, opisy, fotogalerie i poszczególne fotografie, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki itp. zawarte w Serwisie Internetowym Organizatora, jak również układ Serwisu Internetowego Organizatora jako całości oraz jego poszczególnych części („Treści”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Organizatora, w tym logo i znak towarowy „Uniwersytet Dzieci” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Organizatora lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały, Treści oraz Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone / kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Internetowego Organizatora.

IX. Procedura reklamacyjna oraz rozwiązywanie sporów.

1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Dzieci należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Organizatora: sekretariat@ud.edu.pl Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego punktu.

2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny podany przez Rodzica podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego lub inny adres podany w reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 1 niniejszego punktu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.) Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Kandydata / Studenta lub jego Rodzica dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Kandydata / Studenta lub jego Rodzica każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

4. W razie braku porozumienia pomiędzy Organizatorem a Kandydatem / Studentem / Rodzicem, wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygać będą właściwe rzeczowo i miejscowo Sądy powszechne, według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla spraw związanych z Regulaminem, jest prawo polskie.

5. Organizator informuje, że w konsumentom w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługują uprawnienia do pozasądowego rozwiązania sporów z Organizatorem. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).

6. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu; (ii) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Organizatorem; (iii) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Organizator wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.


X. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, Studentów i Rodziców.

1. Organizator informuje, iż administratorem 
    - w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”) - 

    w odniesieniu do danych osobowych Kandydatów, Studentów oraz ich Rodziców jest Organizator, 

    czyli Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie adres: ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387 („Administrator”).

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kandydatów, Studentów oraz ich Rodziców przez Administratora, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące im w związku z przetwarzaniem przez ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności  i Plików Cookie dostępnej na stronie: https://uniwersytetdzieci.pl/polityka-prywatnosci

XI. Postanowienia końcowe.

1. W szczególnych wypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci osoby, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu Dzieci. Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane w Serwisie Internetowym Organizatora.

2. Studenci oraz ich Rodzice zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące zajęć, na które uczęszczają Studenci, zamieszczane przez Organizatora w Serwisie Internetowym Organizatora, jak również przesyłane do nich w formie wiadomości mailowych na adres e-mail Rodzica podany w ramach Konta i stosować się do nich.

3. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci oznacza, iż Student oraz jego Rodzice akceptują również wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć, na które uczęszcza Student, pojawiające się w Serwisie Internetowym Organizatora oraz w wiadomościach elektronicznych przesyłanych do Rodziców na adres e-mail podany w ramach Konta. Organizator zapewnia również, że takie informacje nie będą stanowiły zmiany zasad Regulaminu, a jedynie doprecyzowanie szczegółów organizacyjnych w zakresie prowadzonych zajęć.

4. Wypełnienie i przesłanie przez Rodziców formularza rejestracji wraz z zaznaczeniem odpowiedniego checkbox’u pod tym formularzem rejestracji, oznacza: 

   a) potwierdzenie znajomości treści Regulaminu oraz jego akceptację, w tym również 
   b) zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności i Plików Cookie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Studenta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Studenta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Studenta wirusami. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zapewnienia Studentom odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu na czas prowadzenia Zajęć Zdalnych zgodnie z punktem III ust. 5 Regulaminu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niezastosowania się do zaleceń Organizatora zawartych w ww. punkcie oraz punkcie VI ust. 11 Regulaminu. 

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Studentów, co ogłaszać będzie każdorazowo w Serwisie Internetowym Organizatora. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie pojawienia się ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem zagrożenia zachorowania na COVID-19, inne choroby epidemiczne, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii itp., w tym również zaleceń wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne uprawnione organy władzy publicznej, o ile będą one wpływały na sposób organizacji i prowadzenia zajęć dla Studentów, w tym w szczególności gdy będą one uniemożliwiały prowadzenie Warsztatów Terenowych dla Studentów w młodszej grupie wiekowej 6 - 11 lat. W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, Studentowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach oraz proporcjonalny zwrot uiszczonej opłaty na zasadach określonych w punkcie VII ust. 4 i 5 Regulaminu.

7. Regulamin podlega prawu polskiemu. Ponadto żadne z postanowień Regulaminu nie prowadzi do pozbawienia konsumenta lub odpowiednio przedsiębiorcy na prawach konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2021 roku.


Załącznik do Regulaminu Studiów Uniwersytetu Dzieci

- Program “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” (dla grupy wiekowej 6-11 lat) oraz Program “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” (dla grupy wiekowej 6-16 lat)

I. Program “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” (dla grupy wiekowej 6-11 lat): 

I.1. W Programie “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” prowadzone są następujące Kierunki Studiów dostosowane do wieku Studentów:

   a) „Odkrywanie” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 6 - 7 lat); 
   b) „Inspiracje” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 8 - 9 lat);
   c) „Tematy” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 10 - 11 lat).

I.2. Każdy Kierunek Studiów jest podzielony na 3 bloki tematyczne:

   a) „Człowiek” - obejmujący 2 wykłady zdalne (on-line) oraz 5 Warsztatów Terenowych;
   b) „Kosmos” - obejmujący 2 wykłady zdalne (on-line) oraz 5 zajęć warsztatowych zdalnych (on-line) z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego;
   c) „Przyroda” - obejmujący 2 wykłady zdalne (on-line) oraz 5 Warsztatów Terenowych.

I.3. Warsztaty Terenowe w ramach bloków „Człowiek” i „Przyroda” będą się odbywały: 

   a) w grupach obejmujących maksymalnie 15 Studentów; 
   b) odrębnie dla każdego Ośrodka (Warszawa, Kraków, Wrocław);
   c) stacjonarnie w różnorodnych miejscach wiedzy zlokalizowanych na terenach zewnętrznych, czyli na świeżym powietrzu (nie w budynkach), takich jak np. parki, skwery, lasy, ogrody botaniczne, ogrody doświadczeń, place, dziedzińce uczelni i firm itp., 
   d) bez względu na panujące warunki atmosferyczne, jednakże z zastrzeżeniem możliwości odwołania Warsztatów Terenowych z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu Studentów, prowadzących i wolontariuszy, zgodnie z punktem VIII ust. 1 litera c) Regulaminu;
   e) pod warunkiem braku wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z sytuacją epidemiczną, w tym wystąpieniem zagrożenia zachorowania na COVID-19, inne choroby epidemiczne, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii itp., w tym również z zaleceniami wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne uprawnione organy władzy publicznej, skutkujących brakiem możliwości lub znacznym utrudnieniem prowadzenia przez Organizatora Warsztatów Terenowych w formie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

I.4. Zdalne (on-line) wykłady i warsztaty w ramach każdego Kierunku Studiów będą się odbywały w czasie rzeczywistym, bez podziału na poszczególne Ośrodki. 

I.5. Program “Uniwersytet Dzieci - studia stacjonarne” w roku akademickim 2021/2022, poza Warsztatami Terenowymi, nie obejmuje innych form zajęć stacjonarnych.

II. Program “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” (dla grupy wiekowej 6 - 16 lat): 

II.1.  W Programie “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” prowadzone są następujące Kierunki Studiów dostosowane do wieku Studentów:

   a) „Odkrywanie” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 6 - 7 lat);
   b) „Inspiracje” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 8 - 9 lat);
   c) „Tematy” (młodsza grupa wiekowa - dzieci w wieku 10 - 11 lat);
   d) „Mistrz i Uczeń” (starsza grupa wiekowa - dzieci i młodzież w wieku 12 - 13 lat); 
   e) „Nauka do kwadratu” (starsza grupa wiekowa - młodzież w wieku 14-16 lat).

II.2.  Każdy Kierunek Studiów “Odkrywanie”, “Inspiracje” i “Tematy” są podzielone na 3 bloki tematyczne:

   a) „Nos” - obejmujący 5 spotkań zdalnych (on-line) w czasie rzeczywistym z naukowcem oraz 5 warsztatów do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego;
   b) „Kura” - obejmujący 5 spotkań zdalnych (on-line) w czasie rzeczywistym z naukowcem oraz 5 warsztatów do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego;
   c) „Magnes” - 5 spotkań zdalnych (on-line) w czasie rzeczywistym z naukowcem oraz 5 warsztatów do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego.

II.3. Kierunki Studiów “Mistrz i Uczeń” oraz “Nauka do kwadratu” są podzielone na 2 semestry. W każdym semestrze Student wybiera jedną specjalizację.  

II.4. Na Kierunku Studiów “Mistrz i Uczeń” w każdym semestrze Student bierze udział w:

   a) 4 interdyscyplinarnych wykładach zdalnych (on-line) (1 wykład trwa 60 minut), 
   b) 5 seminariów zdalnych (on-line) z wybranej specjalizacji (1 seminarium trwa 120 minut) oraz 
   c) 1 webinarze zdalnym (on-line) z zakresu zarządzania emocjami (1 webinar trwa 60 minut),

Jeśli program danej specjalizacji będzie wymagał, aby Studenci korzystali z materiałów, będą one przesłane Studentowi przez Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską.

II.5. Na Kierunku Studiów “Nauka do kwadratu” w każdym semestrze Student bierze udział w: 

   a) 1 wykładzie zdalnym (on-line) (60 minut), 
   b) 1 webinarze zdalnym (on-line) z zakresu zarządzania emocjami (60 minut) oraz 
   c) seminariach zdalnych (on-line) (łącznie 12h w semestrze),

Jeśli program danej specjalizacji będzie wymagał, aby Studenci korzystali z materiałów, będą one przesłane Studentowi przez Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską.

II.6. Zdalne (on-line) wykłady i warsztaty w ramach każdego Kierunku Studiów będą się odbywały w czasie rzeczywistym, z podziałem na grupy zajęciowe, bez podziału na poszczególne Ośrodki.

II.7.  Program “Uniwersytet Dzieci w Domu - studia zdalne” w roku akademickim 2021/2022 nie obejmuje żadnych form zajęć stacjonarnych.