Regulamin studiów Uniwersytetu Dzieci

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712, zwana dalej Organizatorem, realizuje projekty edukacyjne, w tym projekt pod nazwą Uniwersytet Dzieci.

II. Cele i zadania Uniwersytetu

 1. Program Uniwersytetu Dzieci przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-16 lat. Program wykładów i warsztatów na każdym kierunku studiów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty, w salach uczelni wyższych oraz innych miejscach wiedzy i zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki. Z zastrzeżeniem ust. 2, program podzielony jest na pięć kierunków dostosowane do wieku dzieci:
  • Odkrywanie (6-7 lat)
  • Inspiracje (8-9 lat)
  • Tematy (10-11 lat)
  • Mistrz i Uczeń (12-13 lat)
  • Nauka do kwadratu (14–16 lat)
 2. W Ośrodku Fundacji Uniwersytetu Dzieci w Poznaniu program podzielony jest na trzy kierunki dostosowane do wieku dzieci:
  • Odkrywanie (6-7 lat)
  • Inspiracje (8-9 lat)
  • Tematy (10-11 lat)
 3. Studentem Uniwersytetu Dzieci może zostać dziecko, które spełnia warunki uczestnictwa w programie danego kierunku Uniwersytetu Dzieci, opisane w rozdziałach od IV do V Regulaminu.
 4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Studentem jest zarówno dziecko jak i jego rodzic lub opiekun prawny.

III. Organizacja działań Uniwersytetu Dzieci

 1. Organizator komunikuje się ze Studentami Uniwersytetu Dzieci poprzez stronę internetową: www.uniwersytetdzieci.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej, a w bardzo pilnych i ważnych kwestiach za pomocą sms.
 2. Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci prowadzone są w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry - jesienny i wiosenny.
 3. Nauczanie na Uniwersytecie Dzieci jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów, pokazów, cykli wykładów lub seminariów i wycieczek.
 4. Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie aglomeracji miasta, w którym działa Ośrodek Uniwersytetu Dzieci i jego okolic. Studenci są informowani o terminie i miejscu planowanych zajęć w danym Ośrodku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin ten może ulec skróceniu w pojedynczych przypadkach, z uwagi na specyfikę danych zajęć. W takim przypadku informacja o miejscu zostanie przekazana w wiadomości e-mail najpóźniej na 1 dzień przed zajęciami.
 5. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i czasu zajęć oraz osoby prowadzącej zajęcia. Informacja o zmianie zostanie podana drogą mailową oraz sms na nr telefonu rodzica/opiekuna podany w panelu rodzica.
 6. Harmonogram zajęć udostępniany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci od września każdego roku akademickiego. Tematy zajęć dostępne są min. 3 dni przed rozpoczęciem zapisów na kolejny blok lub ścieżkę zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć.
 7. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci zamieszczane są na stronie internetowej www.uniwersytetdzieci.pl i prezentowane są w postaci krótkiego ich opisu, fotogalerii, mogą być zamieszczane w postaci filmów, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet.

IV. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na Uniwersytet Dzieci prowadzona jest w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Termin rekrutacji publikowany jest na przełomie kwietnia/maja danego roku, na kolejny rok akademicki na stronie: https://www.uniwersytetdzieci.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji terminu w innym okresie, niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.
 2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci i udostępnionego po zalogowaniu się w profilu Użytkownika.
 3. Przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie Dzieci pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące naukę oraz rodzeństwo dotychczasowych Studentów.
 4. W przypadku rekrutacji na kierunek Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu Studenci deklarują w jej trakcie 4 preferowane specjalizacje i w drodze losowania są do nich przypisani. Z uwagi na fakt, iż ilość miejsc na specjalizacjach jest ograniczona, Organizator zapewnia Studentom kontynuującym naukę oraz ich rodzeństwu miejsce na danym kierunku, nie na wskazanych specjalizacjach. W razie braku miejsca na zadeklarowanych specjalizacjach, Organizator poinformuje o tym fakcie Studenta umożliwiając wybór innych specjalizacji - wg dostępności. Komunikat zostanie wysłany drogą mailową przed zakończeniem rekrutacji.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni Studenta w terminie wyznaczonym przez Uniwersytet przesyłają zgłoszenie za pomocą formularza internetowego. Jeśli na danym kierunku ilość chętnych dzieci do zapisania jest większa niż ilość wolnych miejsc odbędzie się losowanie. Losowanie jest automatyczne, oparte o zasadę tablic liczb losowych.
 6. Postanowienia pkt. IV. 3 powyżej dotyczące pierwszeństwa przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie Dzieci nie dotyczy Studentów, którzy w poprzednim roku akademickim nie stosowali się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad obowiązujących na zajęciach opisanych w punkcie VII Regulaminu. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i prawidłowy przebieg zajęć, Uniwersytet Dzieci zastrzega sobie prawo odmowy prawa kontynuacji studiów Studentowi, który złamał zasady i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pozostających pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zapisie, drogą mailową na adres e-mail Dziekanatu danego Ośrodka. Z uwagi na fakt, iż Fundacja Uniwersytet Dzieci posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad Studentami oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i sprawny przebieg zajęć, Organizator podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z rodzicami / opiekunami prawnymi Studenta. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Studenta wymagającego szczególnej opieki.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja) zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych Studenta.
 9. Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu Dzieci jest:
  1. zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na studia,
  2. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet Dzieci,
  3. terminowe dokonanie opłaty statutowej, o której mowa w punkcie VI Regulaminu.
 10. Każdy Student otrzymuje identyfikator oraz indeks Uniwersytetu Dzieci, który jest zobowiązany posiadać podczas zajęć Uniwersytetu Dzieci.
 11. Każdorocznie Organizator zastrzega sobie możliwość rezerwacji puli miejsc w danym Ośrodku dla kluczowych Partnerów Uniwersytetu Dzieci.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji śródrocznej (na II semestr) w wybranych miastach. Informacja o dostępności miejsc jest umieszczana na stronie wraz z zasadami zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

V. Zasady wyboru kierunku

 1. Dzieci są zapisywane na dany kierunek zgodnie z rokiem urodzenia (wiekiem dziecka).
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, pełny program Uniwersytetu Dzieci obejmuje następujące kierunki:
  1. Odkrywanie - program dla dzieci w wieku 6 i 7 lat
  2. Inspiracje - program dla dzieci w wieku 8 i 9 lat
  3. Tematy - program dla dzieci w wieku 10 i 11 lat
  4. Mistrz i Uczeń - program dla dzieci w wieku 12 i 13 lat
  5. Nauka do kwadratu - 14, 15 i 16 lat
 3. Pełny program Uniwersytetu Dzieci w Ośrodku Fundacji w Poznaniu obejmuje następujące kierunki:
  1. Odkrywanie - program dla dzieci w wieku 6 i 7 lat
  2. Inspiracje - program dla dzieci w wieku 8 i 9 lat
  3. Tematy - program dla dzieci w wieku 10 i 11 lat
 4. W ramach kierunku Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu, student wybiera jedną z zaproponowanych przez Organizatora specjalizacji na każdy semestr. Zasady kwalifikacji na wybrane specjalizacje opisane są w Punkcie IV ust. 4. Regulaminu.
 5. Program każdego kierunku realizowany jest w cyklu dwuletnim. Studenci mogą rozpocząć naukę w dowolnym roku akademickim w miarę dostępności miejsc. Liczba zajęć określana jest odrębnie dla danego kierunku.

VI. Opłaty statutowe

 1. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dzieci jest odpłatny. Całość wpływów przeznaczona jest na realizację celów statutowych Fundacji Uniwersytet Dzieci.
 2. Wysokość opłaty za studia (zwanej dalej “opłatą statutową”) na dany rok akademicki w danych Ośrodkach oraz termin wpłaty każdorazowo ogłaszane są na stronie internetowej Organizatora wraz z uruchomieniem rekrutacji.
 3. W sytuacji, kiedy na Uniwersytet zapisana jest trójka i więcej dzieci - za trzecie i kolejne dziecko, opłata statutowa nie jest pobierana. Warunki uczestnictwa rodzin wielodzietnych w Uniwersytecie Dzieci opisane zostały w Regulaminie Programu Stypendialnego - https://www.uniwersytetdzieci.pl/strony/regulamin-programu-stypendialnego
 4. Osoby, które nie są w stanie wnieść pełnej opłaty statutowej mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Warunki ubiegania się o stypendium zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Programu Stypendialnego, którego pełna treść znajduje się na stronie: https://www.uniwersytetdzieci.pl/strony/regulamin-programu-stypendialnego
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego stypendium. W szczególności, stypendium może zostać cofnięte w przypadku: odnotowania więcej niż trzech nieobecności Studenta na zajęciach w semestrze oraz nieprzestrzegania obowiązujących zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty statutowej za zajęcia, w których Student nie wziął udziału.

VII. Zgłoszenie udziału w zajęciach i zasady obowiązujące na zajęciach

 1. Aby Student mógł uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisany poprzez profil Użytkownika (rodzica/opiekuna prawnego) w serwisie internetowym Uniwersytetu Dzieci. Tylko Studenci zapisani na listach obecności na dane zajęcia i konkretną godzinę mogą wziąć udział w danych zajęciach, niezależnie od ilości ewentualnych wolnych miejsc. Dzieci nie będące Studentami Uniwersytetu Dzieci (rodzeństwo, znajomi itp.), nie posiadające identyfikatora Studenta nie są uprawnione do udziału w zajęciach.
 2. O uruchomieniu zapisów na zajęcia, Student zostanie poinformowany drogą mailową, na kilka dni przed ich uruchomieniem. Organizator, przed rozpoczęciem roku akademickiego, zobowiązuje się udostępnić roczny harmonogram zapisów na zajęcia.
 3. Student może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie na swoim kierunku.
 4. Organizator informuje, iż zapis Studenta na zajęcia możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem profilu Użytkownika w serwisie internetowym lub, w wyjątkowych sytuacjach, przez kontakt telefoniczny z dziekanatem właściwego Ośrodka Uniwersytetu Dzieci, najpóźniej do piątku przed zajęciami do godz. 10:00. Wolontariusze obecni na recepcjach podczas zajęć nie dopisują Studentów do list. Prowadzący ani wolontariusz nie mają prawa podjęcia decyzji o wpuszczeniu niezapisanych Studentów ani osób trzecich na zajęcia.
 5. Każdy Student otrzymuje przypomnienie o zaplanowanych na najbliższą sobotę zajęciach pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w panelu Użytkownika.
 6. Łączna liczba miejsc na zajęciach warsztatowych z danego bloku tematycznego jest taka sama jak liczba Studentów danego kierunku. Liczba osób biorących udział w danej grupie zajęciowej (wykładach, warsztatach, seminarium ipt.) jest ograniczona, dlatego o udziale w niej decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. W przypadku nieobecności Studenta na zajęciach, Organizator nie zapewnia miejsca na zajęciach w innych terminach. Odrabianie zajęć możliwe jest jedynie w przypadku znalezienia wolnych miejsc przez dziekanat danego Ośrodka Uniwersytetu Dzieci, po uprzednim kontakcie Studenta z właściwym dziekanatem.
 8. Z uwagi na fakt, iż wykłady odbywają się tylko w jednym terminie, nie ma możliwości ich odrobienia. Organizator wskazuje, iż nie ma możliwości odrobienia nieobecności na wykładach podczas warsztatów lub nieobecności na warsztatach podczas wykładów.
 9. Studenci zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy.
 10. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych Studentów.
 11. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów (za wyjątkiem wycieczek). Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.
 12. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ warsztatowych.
 13. Po zajęciach Studenci odbierani są przez rodziców/opiekunów prawnych/upoważnionych opiekunów faktycznych z budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za Studentów pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 14. Jeżeli Student samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica /opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na wyjście z zajęć, która jest jednoznaczna z przejęciem przez rodzica/opiekuna prawnego całkowitej odpowiedzialności za dziecko z chwilą zakończenia zajęć. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia nie mogą samodzielnie opuścić zajęć i mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby (które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat) upoważnione do tego przez rodziców/opiekunów prawnych.
 15. W wycieczkach naukowych Studenci uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/ opiekunem prawnym. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić rodzice i/lub opiekunowie.
 16. W przypadku niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez Studenta zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy Studentów.

VIII. Zaliczenie roku akademickiego

Wszyscy Studenci na zakończenie roku akademickiego otrzymują świadectwo uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci. Studenci kończący naukę na kierunku Nauka do kwadratu otrzymują Dyplom Absolwenta.

IX. Rezygnacja ze studiowania na Uniwersytecie Dzieci

 1. Student ma prawo rezygnacji z udziału w zajęciach na Uniwersytecie Dzieci.
 2. Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie do 30 dni od daty uregulowania opłaty statutowej za studia lub - wedle wyboru Studenta - jej I raty i nie później niż na dwa tygodnie przed opublikowaniem przez Organizatora harmonogramu zajęć na dany semestr (dotyczy kierunków Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu) lub blok zajęć (dotyczy kierunków Odkrywanie, Inspiracje, Tematy), Studentowi przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 3. Celem złożenia rezygnacji, o której mowa w IX.1, Student ma obowiązek poinformować o tym fakcie dziekanat danego Ośrodka Uniwersytetu Dzieci drogą elektroniczną na właściwy adres e-mail.
 4. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w IX. pkt.2, Organizator zobowiązuje się do zwrotu opłaty statutowej za kierunki Odkrywanie, Inspiracje i Tematy, pomniejszonej o koszty zrealizowanych przez Studenta zajęć do dnia złożonej rezygnacji oraz koszty poniesione przez Organizatora związane z przygotowaniem zajęć w ramach opublikowanego już kolejnego bloku (koszty zajęć bloku to 1/4 całkowitej opłaty statutowej). W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach z kierunków Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu zwrot opłaty statutowej nie przysługuje.
 5. Zwrot opłaty statutowej, pomniejszonej o koszty opisane powyżej, nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty rezygnacji na wskazane konto bankowe.
 6. Na uzasadniony wniosek Studenta możliwe jest udzielenie Studentowi urlopu dziekańskiego. Urlop dziekański jest przyznawany Studentowi, który chce przerwać uczestnictwo w zajęciach na okres roku akademickiego. Może go wykorzystać raz w toku swoich studiów. Do urlopu dziekańskiego ma prawo Student, który uczestniczył w zajęciach Uniwersytetu Dzieci przez minimum rok. Urlop dziekański powinien zostać zgłoszony w czasie prowadzenia rekrutacji na następny rok akademicki.

X. Odwołanie zajęć przez Uniwersytet Dzieci

 1. Uniwersytet Dzieci zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
  1. liczba Studentów, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych do utworzenia grupy zajęciowej,
  2. wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,
  3. na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,
  4. z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
 3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

XI. Procedura reklamacyjna

 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Dzieci należy składać pocztą elektroniczną. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na podany przez Studenta adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Studenta lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Studenta/jego rodzica/ opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygać będą właściwe Sądy powszechne.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając dziecko na Uniwersytet Dzieci wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na internetowej stronie Uniwersytetu Dzieci.
 2. Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. XII.1, rodzic lub opiekun prawny wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora na warunkach określonych w formularzu zgłoszeniowym i niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator informuje, iż administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712, adres e-mail: sekretariat@ud.edu.pl
 4. Dane zbierane są w celach związanych z działalnością Fundacji Uniwersytet Dzieci oraz z organizowanymi przez Fundację projektami.
 5. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu Studenta przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji projektu Uniwersytet Dzieci. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytet Dzieci przez Studenta jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 7. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Dzieci.
 8. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywności konta lub dopóty, dopóki jest to konieczne do świadczenia usług Studentowi, spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów.
 12. Z zastrzeżeniem ustępów 13-15, akceptując niniejszy Regulamin rodzic/opiekun prawny Studenta wyraża dobrowolną zgodę na nieodpłatne i nieograniczone używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Studenta utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez Fundację na warunkach określonych w Regulaminie. Dla potrzeb Studiów wizerunek Studenta może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Studiów oraz w celach informacyjnych.
 13. Przedmiotowa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Fundacji oraz portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 14. Fundacja informuje, iż serwery serwisu Facebook oraz YouTube znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. W tym przypadku Administrator przekazuje dane wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią.
 15. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W szczególnych wypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci osoby, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu Dzieci. Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci.
 2. Studenci oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące zajęć, na które uczęszczają Studenci, zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci i stosować się do nich.
 3. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci oznacza, iż Student akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć, na które uczęszcza Student, pojawiające się na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci.
 4. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na studenta formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Studenta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Studenta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Studenta wirusami.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Studentów, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci, pod adresem www.uniwersytetdzieci.pl. W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, Studentowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach oraz proporcjonalny zwrot uiszczonej opłaty na zasadach określonych w pkt. IX.4 oraz IX.5 Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.