Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze wiosennym na rok 2020/2021 - kierunek Nauka do kwadratu w Krakowie

KONFLIKTY SPOŁECZNE - temat przewodni wszystkich specjalizacji w semestrze wiosennym w Krakowie

Konflikt społeczny to rywalizacja różnych grup społecznych o różnego rodzaju dobra. Kłótnie, spory czy nieporozumienia mogą dzielić ludzi, którzy bronią swoich interesów oraz poglądów. A czy mogą łączyć? Czy konflikt może prowadzić do poprawy sytuacji i wzajemnego zrozumienia stron? Czy możliwy jest świat, w którym nie dochodzi do żadnych sporów zarówno na poziomie międzyludzkim, jak i międzynarodowym? Zdaniem niektórych naukowców konflikt odgrywa w życiu społecznym ogromną rolę – jest motorem napędzającym zmiany społeczne oraz umacnia wewnętrznie grupy, które są weń zaangażowane.

W semestrze wiosennym studenci będą przyglądać się konfliktom z perspektywy wybranych przez siebie specjalizacji – od mediacji, tworzenia geobaz i zarządzania projektem, przez projektowanie gier, sztukę i reportaż, aż po filmoznawstwo, ekologię i pomoc humanitarną.

Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do tematu przewodniego, poznamy aktualne konflikty społeczne (międzynarodowe, zbrojne, interpersonalne, rówieśnicze, interesów czy relacji) oraz pomysły na ich rozwiązania.

Podczas konferencji naukowej kończącej rok akademicki wszystkie grupy badawcze zaprezentują swoje projekty, wnioski i obserwacje na temat konfliktów społecznych o różnym zasięgu – od tych najbardziej wewnętrznych do globalnych.

Proponowane specjalizacje w semestrze wiosennym

Na kierunku Nauka do kwadratu student realizuje jedną specjalizację w ciągu jednego semestru. Poniżej propozycja specjalizacji w II semestrze:

1. Geobazy
2. Zarządzanie projektem
3. Mediacje
4. Sztuka zaangażowana
5. Reportaż
6. Ekologia
7. Filmoznawstwo
8. Pomoc humanitarna
9. Projektowanie gier

1. Geobazy – tworzymy projekt mapy obszaru objętego konfliktem

Czy tworzenie bazy danych geograficznych jest podobne do rysowania mapy lub do budowania świata w Minecraft? Jak konflikty między grupami społecznymi wpływają na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz – czy można zobaczyć je na mapach?

Specjalizacja będzie oparta na analizie i przetwarzaniu danych geograficznych. Za pomocą programu OpenStreetMap uczestnicy nauczą się tworzenia map, ich edycji i wprowadzania nowych danych uzyskanych podczas wyszukiwania informacji.Studenci dowiedzą się, na czym polega społeczne tworzenie map i jak ważne w tym procesie jest uważne ludzkie oko. Zastanowią się, dlaczego rzetelne, systematyczne gromadzenie i sprawdzanie informacji jest ważne podczas tworzenia różnego rodzaju baz danych. 

Efektem pracy studentów będzie wizualizacja wybranych skonfliktowanych obszarów geograficznych pod kątem ochrony przyrody oraz dziedzictwa kulturowego (fauny, flory i obiektów z listy UNESCO). Studenci zaprezentują swój projekt podczas konferencji naukowej kończącej rok akademicki. 

UWAGA: Studenci mogą być poproszeni o przyniesienie na zajęcia swoich laptopów.

2. Zarządzanie projektem – tworzymy budżet, który zadowoli wszystkie strony finansowego sporu

O czym i o kim trzeba pamiętać, tworząc budżet domowy? Jak tworzy się budżet państwa czy Unii Europejskiej (ponad 150 miliardów euro)? Komu zabrać, aby komuś dać i jak to uzasadnić?

Zarządzanie kapitałem (oszczędnościami, majątkiem) nierzadko wywołuje spore emocje. Począwszy od ustalenia wydatków na remont pokoju w domu rodzinnym, przez decyzję władz lokalnych o tym, które dzielnice miasta dostaną najwięcej pieniędzy na remont ulic, aż po spory na najwyższym – krajowym lub unijnym – szczeblu.


Podczas zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia związane z ekonomią, gospodarką oraz zarządzaniem projektem. Pracując w podgrupach będą reprezentować stanowiska i motywacje różnych stron konfliktu interesów. Pod okiem prowadzącego-moderatora poszukają drogi do porozumienia, zatwierdzając wspólny budżet.

Efektem pracy studentów będzie plan podziału pieniędzy pomiędzy różne grupy interesantów. Finalny projekt wraz z wnioskami i uwagami uczestnicy zaprezentują podczas konferencji naukowej.

3. Mediacje – uczymy się rozwiązywać konflikty międzyludzkie

Kłótnia, konflikt, spór – istnieją, od kiedy istnieją ludzie. A mediacje? Źródła głoszą, że w ten sposób rozwiązywano nieporozumienia już 2000 lat temu.

Spośród wielu metod rozwiązywania konfliktów, mediacje wydają się najbardziej dostępne – może z nich skorzystać każdy, w każdej spornej sytuacji. Mogą to być mediacje firmowe, sądowe, rodzinne czy rówieśnicze.
Podczas zajęć studenci poznają różne zastosowania mediacji, nauczą się zasad ich prowadzenia oraz przejdą przez etapy mediacji. Dowiedzą się, jaką rolę pełni mediator i jak obie strony sporu przygotowują się do mediacji.

Uczestnicy na warsztat wezmą wybrany, aktualny problem społeczny. Specjalizacja zakończy się stworzeniem poradnika o skutecznym poszukiwaniu konsensusu i rozwiązywaniu konfliktów.

4. Sztuka zaangażowana – tworzymy wystawę prac artystycznych o pokojowym przesłaniu

Wojna od zawsze inspiruje artystów – szczególnie widać to na pacyfistycznych plakatach czy na obrazach przedstawiających bitwy. Jednym z najsłynniejszych dzieł opowiadających o wojnie jest „Guernica” Pabla Picassa – prezentuje ludzi i zwierzęta dotknięte chaosem hiszpańskiej wojny domowej. Czy poprzez sztukę wciąż można wyrażać swoje antywojenne poglądy?

Podczas seminariów studenci poznają przykłady technik malarskich oraz wybrane dzieła tzw. sztuki zaangażowanej. Pracując w grupach, stworzą mapę myśli związaną z wojną i jej symboliką. Pod okiem eksperta poznają rolę barwy i kształtu w ekspresji artystycznej.

Uczestnicy dowiedzą się również, co wspólnego ze sztuką ma polityka i jak te, na pozór odległe, dziedziny oddziaływały na siebie na przestrzeni lat. Zastanowią się, jak współcześnie łączy się różne nurty i techniki, aby artystyczne manifesty - np. pacyfistyczne - były bardziej widoczne w dyskursie.

Zadaniem studentów będzie stworzenie wystawy prac malarskich łączących różne techniki artystyczne o przesłaniu antywojennym. Wystawa zaprezentowana zostanie podczas konferencji naukowej.

5. Reportaż – tworzymy materiał dziennikarski przedstawiający konflikt społeczny

Reportaż telewizyjny, radiowy, prasowy czy internetowy to materiał obiektywny, ale z elementami opinii dziennikarza. Reportaże przedstawiające różne konflikty przyciągają widzów, słuchaczy i czytelników, bo zazwyczaj opowiadają się po jednej lub drugiej stronie sporu.

Jak zbudowany jest reportaż? Jakimi wartościami powinien cechować się dziennikarz, jeśli chce stworzyć dobry reportaż? Czy, żeby zebrać materiał dziennikarski, musimy posiadać profesjonalny sprzęt? W jaki sposób dziennikarz może rzetelnie przedstawić spór między różnymi grupami społecznymi?

Podczas cyklu seminariów studenci poznają warsztat pracy dziennikarza reportażowego. Za pomocą popularnych narzędzi (np. smartfonów) nagrają materiał audiowizualny, który następnie zmontują. Podczas zajęć pojawią się elementy wywiadu, sondy ulicznej i researchu. 

Specjalizacja zakończy się prezentacją zebranego przez studentów materiału dziennikarskiego przedstawiającego argumenty stron konfliktu podczas konferencji naukowej.

UWAGA! Specjalizacja bazuje na scenariuszu zajęć “Dziennikarstwo reportażowe” realizowanych w roku 2019/20. Zmienia się jedynie temat przewodni.

6. Ekologia – analizujemy konflikt ekologiczny

W tym roku Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości, domagając się zaprzestania wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż zwiększona wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo Unii Europejskiej. Temat kornika drukarza, żerującego pod korą świerków w puszczy, jeszcze niedawno prowokował do przemyśleń i skłaniał do wypowiedzi nawet osoby nie zajmujące się ekologią.

Czy istnieje granica ingerencji człowieka w środowisko naturalne? Jak rozłożone są siły w konflikcie człowiek-przyroda? Kto staje w obronie przyrody? Jak w praktyce wyglądają działania obrońców przyrody, a jakie interesy starają się bronić np. korporacje ingerujące w środowisko?
Podczas cyklu seminariów studenci skupią na konflikcie ekologicznym jako współczesnym zjawisku oraz na jego cechach. Dokonają analizy argumentów obu stron i przyjrzą się konfliktowi wartości, który towarzyszy sporom o przyrodę i ochronę środowiska. Poruszone zostaną zarówno wątki typowo przyrodnicze, jak i socjologiczne. Uczestnicy zastanowią się również, czy ekologia i skuteczne prowadzenie biznesu idą ze sobą w parze.

Celem zajęć będzie zbadanie przyczyn i skutków wybranego konfliktu ekologicznego oraz zasugerowanie rozwiązania sporu – z korzyścią dla obu stron. Projekt studenci zaprezentują podczas konferencji naukowej.

7. Filmoznawstwo – tworzymy leksykon o wyzwaniach inności

Filmy stanowią dla nas źródło rozrywki i wiedzy, mogą też być traktowane jako dzieło sztuki. Jednak obojętnie, jakie filmy oglądamy, możemy skupić się na wybranych przekazach filmowych. Na przykład – jak prezentowany jest na kinowych ekranach konflikt między “innością” a “normalnością”?

Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi pojęciami nauki o filmie, podzielą się swoimi doświadczeniami filmowymi, a także poszukają pewnych wspólnych cech w swoich ulubionych produkcjach. Dowiedzą się, na czym polega kreowanie kontrastu w filmie. Jak buduje się na ekranie konflikt dobra ze złem? Jak twórcy pokazują, co jest dobre, a co złe?

Zadaniem studentów będzie stworzenie leksykonu związanego z obrazem inności w filmie w formie kompilacji fragmentów filmów. Celem projektu będzie analiza, jak w różnych produkcjach prezentowany jest bohater “inny” (ze względu na pochodzenie, kolor skóry, zamożność czy orientację seksualną) oraz w jaki sposób osoba uważana za "inną" jest zaangażowana w konflikt (wykluczenie, dręczenie, kryzys tożsamości). Efekty swojej pracy studenci przedstawią podczas konferencji naukowej kończącej rok akademicki.

8. Pomoc humanitarna – uczymy się pomagać z głową

Strona internetowa Wars in the World gromadzi wiadomości o aktualnych wojnach i konfliktach z największych portali informacyjnych, takich jak BBC czy Fox News. Zgodnie z zamieszczonym na niej komunikatem w 2019 roku na świecie doszło do 818 starć w 69 krajach.

Konflikty zbrojne, obok katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych, prowadzą do zachwiania społecznej równowagi i są przyczyną braków wody, żywności czy leków. Jak dobrze zorganizować pomoc? Jak pomagać, żeby nie zaszkodzić potrzebującemu i sobie? Jak pomagać, aby nie uzależnić od pomocy?


Podczas zajęć studenci dowiedzą się, na czym polega pomoc humanitarna, jakie są jej rodzaje i czym w praktyce zajmują się organizacje niosące pomoc humanitarną (PAH, Lekarze bez granic). Uczestnicy poznają zasady skutecznego zarządzania pomocą, zbierania funduszy i logistyki związanej z dostarczaniem leków czy budowaniem potrzebnej infrastruktury w miejscu występowania niedoborów.

Celem zajęć będzie wypracowanie i zaprezentowanie strategii działania w niesieniu pomocy na odległość lub pomocy bezpośredniej w regionie objętym konfliktem.

9. Projektowanie gier – tworzymy fabułę serious game

Gry komputerowe, które dawniej służyły tylko rozrywce, dziś wykraczają poza ramy czystej zabawy. Serious games to nowa koncepcja, dzięki której grając, możemy zdobywać wiedzę i pracować nad rozwiązywaniem ważnych problemów społecznych, także tych globalnych.

W trakcie tego cyklu zajęć studenci sprawdzą, z jakich narzędzi mogą korzystać programiści i twórcy gier, żeby wpływać na rozwiązywanie globalnych konfliktów o miejsce w przestrzeni kosmicznej. Uczestnicy dokonają przeglądu aktualnych sporów związanych ze współczesnym wyścigiem kosmicznym. Na tej podstawie zaprojektują grę strategiczną – symulację konfliktu międzynarodowego o podbój kosmosu.

W czasie seminariów studenci zgłębią tajniki programu Unity. Efektem ich pracy będzie komputerowa gra symulacyjna, którą zaprezentują podczas konferencji naukowej na koniec roku.

Ważne! Zajęcia nie są kursem programowania od podstaw. Znajomość jednego wybranego języka programowania u uczestników będzie mile widziana. 

UWAGA! Program seminariów bazuje na specjalizacji “Game design” realizowanej w roku 2019/2020. Zmianie ulega jedynie opracowywane w grze zagadnienie.