Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Stypendia 2019/20

Od początku istnienia Fundacja stara się wyrównywać szanse na dobrą edukację, prowadząc Fundusz stypendialny. W przypadku problemów finansowych rodziny Fundacja pokrywa opłatę za studia na Uniwersytecie Dzieci w części lub w całości. Stypendium jest przyznawane na podstawie wniosku stypendialnego złożonego przez rodziców. Wspieramy także rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny. Co roku Fundacja przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na stypendia, wspierając w ten sposób ponad 300 dzieci w Polsce.

Stypendia socjalne

Kto może otrzymać stypendium socjalne?
Częściowe lub pełne stypendium socjalne przeznaczone jest dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:
— niskimi zarobkami,
— bezrobociem,
— niepełnosprawnością dziecka lub opiekuna,
— wysokimi kosztami leczenia dziecka lub opiekuna.

Uzasadnieniem wniosku nie są:
— umiejętności, zdolności oraz wybitne osiągnięcia dziecka,
— dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. basen, balet, j. obcy) i ich koszt,
— koszty ponoszone w związku z dojazdem na zajęcia na Uniwersytecie Dzieci.
Wymagane dokumenty
Aby ubiegać się o stypendium dla dziecka, należy:

— wypełnić wniosek stypendialny online. W przypadku ubiegania się o stypendium dla więcej niż jednego dziecka, wniosek stypendialny należy wypełnić dla każdego dziecka osobno.
Termin składania wniosków minął 28 maja (dla Krakowa i Warszawy) oraz 5 czerwca (dla Olsztyna, Wrocławia i Poznania).
Termin składania dokumentów
Fundusz stypendialny na rok 2019/2020 został rozdysponowany. Termin złożenia dokumentów zakończył się 28 maja (dla Krakowa i Warszawy) oraz 5 czerwca (dla Olsztyna, Wrocławia i Poznania).
Regulamin programu stypendialnego
Zasady przyznawania stypendium opisane są w regulaminie.

Stypendia dla rodzin wielodzietnych

Kto może otrzymać stypendium?
W przypadku kiedy na Uniwersytet Dzieci zapisana jest więcej niż dwójka dzieci z rodzeństwa, trzecie i kolejne dziecko, może uczestniczyć w zajęciach bezpłatnie. Taka forma wsparcia jest możliwa wyłącznie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Wymagane dokumenty
Aby ubiegać się o stypendium dla rodzin wielodzietnych, należy:

— przesłać skan Karty Dużej Rodziny dziecka lub dzieci - którym przysługują darmowe studia - na adres mailowy danego ośrodka w wyznaczonym terminie.
Adresy mailowe dziekanatu dostępne są w zakładce kontakt.
Termin składania dokumentów
Skan Karty Dużej Rodziny dziecka powinien zostać przesłany w terminie:

— Kraków, Warszawa do 9 czerwca
— Olsztyn, Wrocław i Poznań do 16 czerwca
Brak nadesłania powyższego dokumentu w terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za studia dzieci (trzecie i kolejne), zgodnie z harmonogramem płatności.
Regulamin programu stypendialnego
Zasady przyznawania stypendium opisane są w regulaminie.